เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) รุ่นที่ 18
 
วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2560 > เปลี่ยนเป็นวันที่ 29 มิถุนายน 2560
 
 
วันปฐมนิเทศ คือ วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560  ณ ห้อง 303 ชั้น 3 อาคารมหาจักรีสิรินธร
9.40 – 10.00 น.   ลงทะเบียน
10.00 – 12.00 น.  ปฐมนิเทศนิสิต