กำหนดการ และรายวิชา การลงทะเบียนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

กำหนดการสำหรับนิสิต

ปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) และ (สายการล่าม)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 26 พฤศจิกายน 2559

ลงทะเบียนสำหรับ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 ผ่านทาง www.reg.chula.ac.th 

วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2559

นิสิตตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ที่ www.reg.chula.ac.th  ในหัวข้อข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจำนงฯ

วันที่ 19 – 25 ธันวาคม 2559

นิสิตทุกคน ชำระค่าเล่าเรียน 23,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)ทุกสาขา

(รายละเอียดการชำระค่าเล่าเรียนแต่ละวิธีได้จาก www.reg.chula.ac.th หัวข้อ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / มีปัญหาโทร.ปรึกษา 0-2218-0022, 0-2218-0004-5)

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 9 มกราคม 2560

·นิสิต(สายการแปล) ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 24,000 บาท

·นิสิต(สายการล่าม) ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 89,000 บาท

·ชำระเงินที่ห้องการคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ เวลา 8.00 - 15.00 น. หรือ  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยาม สแควร์ เลขที่บัญชี 152-421835-9 ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์  ทั้งนี้ต้องแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2218-4634 ภายในวันที่โอน เพื่อศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งหน่วยการเงินออกใบเสร็จให้ค่ะ

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560

เปิดเทอม

วันที่ 3 – 13 มกราคม 2560

นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม - ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียนทางอินเตอร์เน็ตwww.reg.chula.ac.th

วันที่ 23 – 27 มกราคม 2560

นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน CR 52 ครั้งที่ 2 ที่อาจารย์ผู้สอน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

วันสุดท้ายที่นิสิตลดรายวิชา

ลืมพาสเวิร์ด
ติดต่อเรื่อง Password สำหรับการลงทะเบียนเรียน ได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4

โทร. 02-218-3314 อีเมล์ help@chula.ac.th

 

สายการแปล

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)

ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559 (เสาร์ที่ 7 มกราคม - อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560)

รุ่น รหัสวิชา รายวิชา กลุ่ม วัน เวลา นิสิต ตึก ห้อง ผู้สอน
17 2241621 TRAN STUD* 1 อาทิตย์ 13.00-16.00   MCS 601/13 ผศ. สารภี  แกสตัน
                  ศ.ดร. อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
                  รศ.ดร. วรรณา  แสงอร่ามเรือง
17 2241623 TRAN RES TERM 1 อาทิตย์ 9.00-12.00   MCS 601/13 รศ.ดร. วิโรจน์  อรุณมานะกุล
                  รศ. ปรีมา  มัลลิกะมาส
                  อ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์
                  อ.สมจิต จิระนันทิพร/อ.ดร. รักสงบ วิจิตรโสภณ
17 2241632 TRAN PRAC T-FL 1 เสาร์ 9.00-12.00   MCS 601/13 Lecturer R. Michael Crabtree
17 2241633 TRAN PRINT MED 1 เสาร์ 13.00-16.00   MCS 601/13 ผศ.รัชนีโรจน์ กุลธำรง
                  อาจารย์ภาณุ  บุรุษรัตนพันธุ์
                  อาจารย์วชิรา  พงศ์พยัคฆ์
15,16 2241634 TRAN AV MED 1 เสาร์ 9.00-12.00   MCS 601/17 ผศ. สารภี  แกสตัน
                  อาจารย์ประวิทย์  แต่งอักษร
                  อาจารย์ปาริชาติ  พุกผาสุก
                  รศ.จารุณี  หงส์จารุ
15,16 2241637 TRAN LIT 1 อาทิตย์ 13.00-16.00   MCS 601/17 อาจารย์สุดจิต  ภิญโญยิ่ง
                  รศ.นพมาส  แววหงส์
                  ผศ. ดร.แพร  จิตติพลังศรี
                  อ. ดร. ทองทิพย์  พูลลาภ
15,16 2241639 TRAN ASSESS EDIT 1 อาทิตย์ 9.00 - 12.00   MCS 601/17 คุณสุภาวดี  โกมารทัต
                  คุณโกวิทย์  ผดุงเรืองกิจ
                  อาจารย์ มกุฏ  อรฤดี
14,15,16 2241711 SPECIAL RESEARCH 1 IA IA     IA STAFF
  2241896 COMPREHENSIVE EXAM  1 IA IA     IA STAFF
                   
  วันเปิดเรียน       :  ส. 7 ม.ค. 60     ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 1 : ศ. 28 เม.ย. 60
  สอบปลายภาค  :  ส.6 พ.ค. - อา.7 พ.ค. 60 ส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 2 : จ. 22 พ.ค. 60
  สอบประมวลความรู้ : ส. 13 - อา. 14 พ.ค. 60 MCS = อาคารมหาจักรีสิรินธร * คือ วิชาบังคับ
  ขอสำเร็จการศึกษาทางอินเตอร์เนต www.reg.chula.ac.th :  13 ก.พ. - 24 มี.ค. 60  

สายการล่าม

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)

ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559 (เสาร์ที่ 7 มกราคม - อาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560)

ที่ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่ม วัน เวลา จำนวนนิสิต ตึก ห้อง ผู้สอน
1 2241643 CONSEC INT T-FL 1 อาทิตย์ 9.00-12.00 9 มหาจักรีฯ 705 อ.อาภัสสรา  จารุภา
รศ.ศศี  จันทร์ประพันธ์
2 2241644 SIMUL INT FL-T 1 เสาร์ 9.00-12.00 9 มหาจักรีฯ 705 ผศ. ดร. นพ.ดำรงศักดิ์  บุลยเลิศ 
3 2241645 SIMUL INT T-FL 1 อาทิตย์ 13.00-16.00 9 มหาจักรีฯ 705 อ. ดร.ดวงทิพย์  สุรินทาธิป
ผศ. ดร.ชเนฏฐวัลลภ ขุมทอง