กำหนดการ และรายวิชา การลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

กำหนดการลงทะเบียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
สำหรับนิสิตปัจจุบัน
ปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) และ (สายการล่าม)
 
วันที่ 21 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560
ลงทะเบียนสำหรับ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ผ่านทาง www.reg.chula.ac.th 
วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2560
นิสิต ชำระค่าเล่าเรียน 23,000 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
(รายละเอียดการชำระค่าเล่าเรียนแต่ละวิธีได้จาก www.reg.chula.ac.th หัวข้อ ค่าธรรมเนียมการศึกษา / มีปัญหาโทร.ปรึกษา 0-2218-0022, 0-2218-0004)
วันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560
·       นิสิต(สายการแปล) ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 24,000 บาท
·       นิสิต(สายการล่าม) ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา 89,000 บาท
·       ชำระเงินที่ห้องการคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ เวลา 8.00 - 15.00 น. หรือ  โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยาม สแควร์ เลขที่บัญชี 152-421835-9 ชื่อบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์  ทั้งนี้ต้องแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2218-4634 ภายในวันที่โอน เพื่อศูนย์ฯ จะดำเนินการส่งหน่วยการเงินออกใบเสร็จให้ค่ะ
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
เปิดเทอม
วันที่ 15 - 25  สิงหาคม 2560
นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย เพิ่ม - ลดรายวิชา และเปลี่ยนตอนเรียนผ่านทาง www.reg.chula.ac.th
วันที่ 30 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560
นิสิตขอตรวจสอบรายชื่อทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน CR 52 ครั้งที่ 2 ที่อาจารย์ผู้สอน
วันที่ 22 กันยายน 2560
วันสุดท้ายที่นิสิตลดรายวิชา
 
ลืมพาสเวิร์ด
ติดต่อเรื่อง Password สำหรับการลงทะเบียนเรียน ได้ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4
โทร. 02-218-3314 อีเมล์ help@chula.ac.th
 

 

 

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560 ( 5 สิงหาคม - 3 ธันวาคม 2560)
รุ่น รหัสวิชา รายวิชา กลุ่ม วัน เวลา จำนวนนิสิต ตึก ห้อง ผู้สอน
18 2241622 DIS ANAL TRAN 1 เสาร์ 13.00-16.00   มหาจักรีฯ 501/29 อ. ดร. ทองทิพย์  พูลลาภ
18 2241624 THAI LANG TRAN 1 อาทิตย์ 9.00-12.00   มหาจักรีฯ 501/29 อ.ดร.ใกล้รุ่ง  อามระดิษ
ผศ.ดุษฎีพร  ชำนิโรคศานต์
16,17 2241625 SEM TRAN 1 อาทิตย์ 9.00-12.00   มหาจักรีฯ 501/25 ผศ.สารภี  แกสตัน
16,17 2241627 TRANS CULT STUD 1 เสาร์ 9.00-12.00   มหาจักรีฯ 501/29 ผศ. ดร.แพร จิตติพลังศรี
18 2241631 TRAN PRAC FL-T 1 เสาร์ 9.00-12.00   มหาจักรีฯ 501/21 รศ.กุสุมาลย์  รชตะนันทน์
16,17 2241635 TRAN BUSINESS 1 เสาร์ 13.00-16.00   มหาจักรีฯ 501/17 อ. ดร. สินีนาฏ  เสริมชีพ
อ.สุชาดา  ติลกกุล
อ.กิติศักดิ์  ทวีศักดิ์
16,17 2241636 TRAN LEGAL 1 เสาร์ 9.00-12.00   มหาจักรีฯ 501/17 อ.บัณฑิต  รชตะนันทน์
อ.วิศิษฏ์  วิศิษฏ์สรอรรถ
16,17 2241681 FUND LOCALIZATION 1 อาทิตย์ 13.00-16.00   มหาจักรีฯ 501/29 คุณชาญวิทย์  แสนสิทธิ์
คุณตะวัน  น้อยมีธนาสาร
15,16,17 2241711 SPECIAL RESEARCH  1 IA IA   มหาจักรีฯ IA STAFF
  2241896 COMPREHENSIVE EXAM 1 IA IA   มหาจักรีฯ IA STAFF

สอบปลายภาค  : 

ส. 25 - อา. 26 พ.ย. 2560

                                    ติดต่อศูนย์การแปลฯ : โทร. / แฟกซ์ 0-2218-4634, ccti_2010@hotmail.com

สอบประมวลความรู้  : 

ส. 2 - อา. 3 ธ.ค. 2560

ส่งสารนิพนธ์  : 

จ. 27 พ.ย. 2560

อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น 15 : อ. ดร. ทองทิพย์  พูลลาภ โทร. 02-2184643 อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น 17 : ผศ. ดร.แพร  จิตติพลังศรี  โทร.02-2184920

อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น 16 : รศ.ปรีมา  มัลลิกะมาส โทร. 02-2184715

อาจารย์ที่ปรึกษา รุ่น 18 : ....................  โทร.02-.............

 

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)
ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2560 ( 5 สิงหาคม -26 พฤศจิกายน 2560)
ที่ รหัสวิชา รายวิชา กลุ่ม วัน เวลา จำนวนนิสิต ตึก ห้อง ผู้สอน
1 2241642 CONSEC INT FL-T II 1 อาทิตย์ 9.00-12.00 9 มหาจักรีฯ 705 อ.อาภัสสรา  จารุภา
ผศ. ดร.ชเนฏฐวัลลภ  ขุมทอง
2 2241665 SEM INT 1 อาทิตย์ 13.00-16.00 9 มหาจักรีฯ 705 ผศ. ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์
3 2241666 SIMUL INT FL-T II 1 เสาร์ 9.00-12.00 9 มหาจักรีฯ 705 ผศ. ดร. นพ.ดำรงศักดิ์  บุลยเลิศ 
                   

สอบปลายภาค  : 

ส. 25 - อา. 26 พ.ย. 2560

          ติดต่อศูนย์การแปลฯ : โทร. / แฟกซ์ 0-2218-4634, ccti_2010@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร.หนึ่งหทัย  แรงผลสัมฤทธิ์  โทร. 02-2184771