ทำเนียบล่าม 2560

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทำเนียบ "ล่าม" จากหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม)
         
ที่ ชื่อ - สกุล ความถนัดด้านการล่าม อีเมล์ Tel
1 นางสรวณี  กู้ประเสริฐ การตลาด การท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม
การเมือง และวัฒนธรรม
saravaneekhunprasert@gmail.com 085-4851613
2 น.ส.อภิลาภรณ์  เวศกิจ ล่ามให้กับนักข่าว ข่าวทุกประเภท jujoo55@gmail.com 081-9058994
3 น.ส.จารุกาญจน์  ราษฎร์ศิริ การสาธารณสุข การศึกษา การพัฒนาสังคม
ศิลปะ การสื่อสารมวลชน แรงงาน กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน
jrassiri@hotmail.com,jrassiri@yahoo.co.uk 089-2045023,02-5840924
4 นางอุษณี  นุชอนงค์ กฎหมาย ธุรกิจ การเงินการธนาคาร แฟชั่น
ตำรวจและการปราบปรามยาเสพติด
unuchanong@yahoo.com 081-9854403
5 น.ส.รัดเกล้า  อามระดิษ ศิลปวัฒนธรรม: การละคร ภาพยนตร์ ดนตรี
 การเต้นรำ
amrudklao@hotmail.com 081-8222772,02-2793929
6 น.ส.ฐนิตา  สุวรรณกิตติ ด้านสุขภาพ kikuanona@msn.com 081-5837802,02-4249223
7 น.ส.กุลศิริ  เจริญศุภกุล ด้านธุรกิจ การวิจัยตลาด สิทธิมนุษยชน
การสาธารณสุข การศึกษา
kulsiri_c@yahoo.com 081-6498430,02-8707020
8 น.ส.อัชฌา  เปรมฤดีเลิศ ด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน งานพัฒนาเอกชน
 (NGOs) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
unif_timmy@hotmail.com 086-7132924
9 น.ส.รัตนา  แซ่เฮ้ง   rattana.saeheng@gmail.com 089-8139597
10 พันเอกหญิงสาลินี  มณีรัตน์ ด้านการทหาร โดยเฉพาะด้านข่าวกรองทาง
ทหารและด้านข่าวกรองทางเทคนิค ( อาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีด้านอาวุธของกองทัพต่างชาติ)
salinee_maneerat@hotmail.com 087-0277669
11 พันตำรวจเอกณัฐธร  เพราะสุนทร   nathathorn@ileabangkok.com 081-8502145
12 น.ส.พรพรรษา  ฟ้ากระจ่าง   pawnpansa@yahoo.com 086-8094006
13 น.ส.บัวภรัตน์ชา  ภัทร์รภีอนันต์ การบังคับใช้กฎหมาย  สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐศาสตร์  วัฒนธรรม
bua.paradscha@gmail.com 084-6688004
14 น.ส.ปณิธาน  อ่อนละออ   baitong49@gmail.com 081-4144266
15 น.ส.จุฑาภัทร  พานทอง   b_juthapat@hotmail.com 089-4479203
16 น.ส.ศิริพร  ศิริธนชัย   ssiriporn@hotmail.com 089-9222484
17 น.ส.นุชวรี  มาโกมล   computer124@hotmail.com 089-8944876
18 นายชัยโรจน์  ศรีพัฒนรัตน์   herepalm@gmail.com 085-8047942
19 น.ส.ภิญญา ตันติวัตนะ   deistudio@hotmail.com 087-8029070
20 น.ส.ณัฐพร เสรีนิราช   hirouki834@gmail.com 086-0723089
21 น.ส.สุญญาตา เมี้ยนละม้าย   jeezier@gmail.com 086-7050565
22 น.ส.พันธกานต์ สุรียะธนาภาส   phanthakan@live.com 086-9133649
23 น.ส.สหัทยา ไกรขุนทศ   sahatthayak@gmail.com 086-9945132
24 นางสาวกรพิม  วุฒิวงศ์   kpwuttiwong@gmail.com 085-8079101
25 นายณฐพงษ์  มังคะลี   nixtudio@hotmail.com 089-4782351
26 นายปกรณ์  รัตนบุตร   pochakoe@hotmail.com 083-6068883
27 นางสาววิมลมาศ  มานุวงศ์   wimonmas.m@hotmail.com 081-9835173
28 นางสาวสนสร้อย  เทพัฒนพงศ์   sonsoit@gmail.com 087-9063762
29 นางสาวปราง  เทพินทราภิรักษ์   gam12@hotmail.com 086-6659246