การสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม

บุคคลทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการแปล และสายการล่าม โดยเรียนร่วมกับนิสิตปริญญาโท ของหลักสูตร ได้ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการแปล  วิชาละ 10,000 บาทต่อคน

2. ค่าธรรมเนียมการร่วมฟังรายวิชาสายการล่าม  วิชาละ 35,000 บาทต่อคน

3. เข้าร่วมฟังในภาคการศึกษาต้น  สมัครได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม  //  เข้าร่วมฟังในภาคการศึกษาปลาย  สมัครได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม

4. หลักฐานการสมัคร

- จดหมาย เรียน ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ  เรื่อง การขอเข้าร่วมฟังรายวิชาสายการ...........  เนื้อความระบุรายวิชาที่จะเข้าร่วมฟัง

- สำเนาทะเบียนบ้าน

- สำเนาบัตรประชาชน

- ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ สายการแปล CU-TEP 80 ขึ้นไป  TOEFL iBT 79 ขึ้นไป  IELTS 6.5 ขึ้นไป  //  สายการล่าม CU-TEP 91 ขึ้นไป  TOEFL iBT 93 ขึ้นไป  IELTS 7 ขึ้นไป