ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการแปล)

(อังกฤษ ไทย) รุ่นที่ 18

ปีการศึกษา 2560

 

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องอเนกประสงค์

            ชั้น 9  อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  9.00 – 10.30 น.       :         ทักษะภาษาไทย

11.00 – 12.30 น.        :         ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

14.00 – 16.00 น.        :         วิชาแปล (อังกฤษ ไทย)

 

 

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล) รุ่นที่ 18 ปีการศึกษา 2560
วันสอบคัดเลือก :  วันเสาร์ที่  13   พฤษภาคม  2560

เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 9  อาคารมหาจักรีสิรินธร

 

ระเบียบในการสอบคัดเลือก
1. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ
2. หากมาสายเกิน 30 นาที หลังจากกำหนดเวลาเริ่มต้นสอบแต่ละวิชาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
3. จะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบภายใน 30 นาทีแรกหลังจากเริ่มสอบ
4. โปรดแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครบนโต๊ะสอบเพื่อให้ผู้คุมสอบตรวจ

5. ไม่อนุญาตให้นำพจนานุกรมและเอกสารใดๆ เข้าห้องสอบ

 

เลขประจำตัว คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล
001 นาย พลานุภาพ ปรีชม
002 ไม่ยื่นใบสมัคร
003 นางสาว รังสินี บัวทอง
004 นาย สุทธิเดช ถนอมบูรณ์เจริญ
005 นางสาว เยาวลักษณ์ กงษี
006 นางสาว เกษราพร ฤทธิ์จุรี
007 นางสาว นดา บิลอับดุลล่าห์
008 นาย กรกช เชื้อวงศ์
009 นาย วิศณุ ไชยราช
010 นาย โสภณ ปทุมรัตน์วรกุล
011 นางสาว กาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ
012 นางสาว อมรรัตน์ อภิโชคไชย
013 นางสาว บุษรา คงเพชร
014 นาย กวิน คะเนเร็ว
015 นางสาว ณัชชา ฤทธิ์แดง
016 นางสาว ปรียาภา ร้อยกรแก้ว
017 นางสาว สุณิสา ตัวกลั่น
018 นาย บดินทรเดชา วิลามาศ
019 นาย ศาศวัต ฉิมนิกร
020 นาย กรณิศ กาญจนมุสิก
021 นางสาว นภัสวรรณ ศรีสำอางค์
022 นางสาว สิริกร สังขพันธ์
023 นางสาว ทมวรรณ เพ็งสถิตย์
024 นาย นิธิพงศ์ หงส์อรุณ
025 นาย ชานน เพ็ญญะ
026 นาย ธันว์ พีรวุฒิ
027 นางสาว ธีรดา โพธิ์ประดิษฐ์
028 นางสาว เพ็ญอำไพ พุ่มชูศรี
029 นางสาว ลลิตา อารีย์จิตเกษม
030 นางสาว อัญชลี โภคทวี
031 นาย ภูดล มนตรีสา
032 นางสาว พรรณรัตน์ อู่ทอง
033 นางสาว นวพร นพมิตร
034 นาย เศรษฐชัย ฉัตรชุมสาย
035 นางสาว ธันยพร ดีสมสุข
036 นางสาว บุณฑรา ขุนพินิจ
037 นางสาว นันทิชา สันติเมธวิรุฬ
038 นาย วรภพ ไกยเดช
039 นางสาว ศศิกานต์ ปานเกตุ
040 นางสาว ปภาวรินทร์ สุภาพ
041 นางสาว ฐานุตรา ธีรสุภะเสฏฐ์
042 นาย ชนะเทพ แสงนุ่ม
043 นางสาว นลิน อารียา
044 นางสาว จารวี นิพนธ์กิจ
045 นางสาว อรทัย แวดอุดม
046 นางสาว มนสิชา โรจนกุล
047 นาย นนทิวรรธน์ แพร่ไชยกูล
048 นางสาว ภคสิรี ศุภเมธีสิริ
049 นางสาว เบญญาภา ลุนบุดดา
050 นางสาว เอธยา ฮั่นตระกูล
051 นางสาว ศิริธัญอร ธาราวุฒิ
052 นางสาว ธนิชา เสือวรรณศรี
053 นางสาว ณัฐนรี วัฒนเวชรัตน์
054 นางสาว วิชชุตา รอดเนียม
055 นาย รวิสันต์ วงษ์ยิ้ม