1 ธันวาคม 2559 - 9 พฤษภาคม 2560 รับสมัครสอบเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการแปล)

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการแปล)

(อังกฤษ ไทย) รุ่นที่ 18

ปีการศึกษา 2560

 

1. รับสมัคร: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559  ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ใบสมัครราคาชุดละ 1,000 บาท (รวมค่าใบสมัครและค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก)

 

2. ขั้นตอนการสมัคร

          2.1 ยื่นใบสมัครและรับการตรวจเอกสาร ที่ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 713 อาคารบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันนี้  ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 รับสมัครเฉพาะวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 8.30 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          2.2 ชำระเงิน 1,000 บาท ที่งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ คณะอักษรศาสตร์ วันจันทร์ วันศุกร์ (ในวันและเวลาราชการ) เวลา 8.00 15.00 น.

*ขั้นตอนการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงินจากงานคลังและพัสดุ

 

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

3.1   หลักฐานใบเสร็จค่าใบสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก (1,000 บาท)

3.2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ซึ่งเป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกัน)

3.3 บัตรประจำตัวผู้สมัครและใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วและกรอกข้อความให้เรียบร้อย 

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

3.5 สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

3.6 สำเนาทะเบียนบ้าน

3.7 สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี (transcript) และสำเนาแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด(ใบปริญญา)

3.8 สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคต้น ปีการศึกษาที่สมัคร (สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย)

3.9 สำเนาผลสอบ CU-TEP 80 คะแนนขึ้นไป TOEFL iBT 79 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป     

หากได้ผลสอบตามเกณฑ์แล้ว โปรดถ่ายเอกสารและนำฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นใบสมัครด้วย

       * สามารถยื่นคะแนน CU-TEP ได้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2560

3.10 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

 

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

          วันที่  11 – 12 พฤษภาคม 2560

 ณ บริเวณ ห้องโถง  ชั้นล่าง  อาคารบรมราชกุมารี

ทาง Internet : http://www.arts.chula.ac.th/cti

 

5. กำหนดวัน - เวลา และวิชาสอบข้อเขียนของศูนย์การแปลฯ (ไม่อนุญาตให้ใช้พจนานุกรม)

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560  ณ ห้อง 301-302

            ชั้น 3  อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  9.00 – 10.30 น.       :         ทักษะภาษาไทย

11.00 – 12.30 น.        :         ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

14.00 – 16.00 น.        :         วิชาแปล (อังกฤษ ไทย)

 

6. การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบทาง internet ที่โฮมเพจของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ http://www.atc.chula.ac.th

โปรดดูตารางวันสอบของ CU-TEP ใน Website

สถานที่สอบ:  ศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ค่าธรรมเนียมการสอบ  900 บาท (โปรดดูรายละเอียดในวิธีลงทะเบียนสอบ CU-TEP)

สำหรับผู้ที่เคยผ่านการสอบ CU-TEP แล้ว สามารถนำผลการทดสอบซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้

 

7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อสอบสัมภาษณ์

          วันที่  31 พฤษภาคม 2560

   บริเวณห้องโถงชั้นล่าง  อาคารบรมราชกุมารี

 ทาง Internet : ตามที่ระบุใน ข้อ 4

 

8. กำหนดสอบสัมภาษณ์

          วันเสาร์ที่  3  มิถุนายน 2560  เวลา 9.00 – 12.00 .

          สถานที่สอบ :  ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

9. การประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

          วันศุกร์ที่ 16  มิถุนายน 2560

ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารบรมราชกุมารี

 ทาง Internet : ตามที่ระบุใน ข้อ 4