โครงการอบรมเทคนิคการล่ามพูดพร้อมเบื้องต้น ภาษาอังกฤษ – ภาษาไทย

โครงการอบรมเทคนิคการล่ามพูดพร้อมเบื้องต้น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ผู้เข้าอบรม 14 คน  อบรมตั้งแต่วันที่  21 พฤษภาคม – 23 กรกฎาคม 2559