หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

Translation & Interpretation Service Unit

          หน่วยบริการงานแปลและงานล่ามได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ให้บริการแก่สังคมที่มีความ ต้องการด้านงานแปลเอกสารและงานล่าม โดยแปลเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษามาเลย์ ภาษาละติน ภาษาอารบิค และภาษาเวียดนาม โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้สอนและมีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นเจ้า ของภาษาเป็นผู้แปลและอ่านรับรองงานแปล ทั้งนี้ในการรับงานแปลดังกล่าวจะพิจารณาว่าไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนมีความหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมจรรยา โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้แปล และ/หรือของ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่จะรับงานแปลเป็นรายกรณีไป

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม

ห้อง 1308 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ : 0-2218-4635 โทรสาร : 0-2218-4868 อีเมล์ : transunit@chula.ac.th

ข้อปฏิบัติในการชำระเงินค่าแปลเอกสาร

กรณีชำระเป็นเงินสด

1. เมื่อตกลงค่าแปลเรียบร้อยแล้ว โปรดนำใบแจ้งค่าแปลเอกสารที่ต้องชำระ (ออกโดยหน่วยบริการงานแปลฯ) ระบุจำนวน

เงินค่ามัดจำ 60% หรือเต็มจำนวนนำไปชำระที่ งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ ห้อง 117 และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อ

นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ ในวันรับงานแปล

2. การติดต่อรับงานแปล

2.1 ในกรณีที่ชำระค่าแปลเอกสารเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ได้ที่ห้องหน่วย

บริการงานแปลเพื่อติดต่อรับงานแปล

2.2 ในกรณีที่มัดจำค่าแปลเอกสารไว้ 60% ให้ไปชำระค่าแปลงวดสุดท้ายที่งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ

ห้อง 117 ก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมัดจำและใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายมาแแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ได้ที่ห้องหน่วย

บริการงานแปลเพื่อติดต่อรับงานแปล

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี

1. เมื่อตกลงค่าแปลเรียบร้อยแล้ว โปรดโอนค่าแปลเอกสาร (มัดจำ 60% หรือเต็มจำนวน)

เข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี : 152-4-21835-9

ชื่อบัญชี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์

**กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางอีเมล์หรือโทรสารหมายเลข 0-2218-4868

2. การติดต่อรับงานแปล

2.1 ในกรณีที่โอนชำระค่าแปลเอกสารเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการโอนเงินมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่

ได้ที่ห้องหน่วยบริการงานแปลเพื่อติดต่อรับงานแปล

2.2 ในกรณีที่มัดจำค่าแปลเอกสารไว้ 60% ให้ไปชำระค่าแปลงวดสุดท้ายที่งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ

ห้อง 117 ก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมัดจำและใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายมาแแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ได้ที่ห้องหน่วย

บริการงานแปลเพื่อติดต่อรับงานแปล

กรณีสั่งจ่ายเช็ค

โปรดสั่งจ่าย “กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

**หากไม่แสดงหลักฐานการชำระเงิน ทางหน่วยฯ จะไม่เริ่มดำเนินการแปลให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**