หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม : Translation & Interpretation Service Unit  
     
            หน่วยบริการงานแปลและงานล่ามได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ให้บริการแก่สังคมที่มีความต้องการด้านงานแปลเอกสารและงานล่าม โดยแปลเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวม 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาเลียน ภาษาโปรตุเกส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเขมร ภาษามาเลย์ ภาษาละติน ภาษาอารบิค และภาษาเวียดนาม โดยมีบุคลากรที่เป็นผู้สอนและมีความเชี่ยวชาญ หรือเป็นเจ้าของภาษาเป็นผู้แปลและอ่านรับรองงานแปล ทั้งนี้ในการรับงานแปลดังกล่าวจะพิจารณาว่าไม่ขัดต่อกฎหมายลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนมีความหมิ่นเหม่ทางศีลธรรมจรรยา โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้แปล และ/หรือของผู้อำนวยการศูนย์ฯ ที่จะรับงานแปลเป็นรายกรณีไป
 
     
     
 

หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม
ห้อง 1308 ชั้น 13 อาคารบรมราชกุมารี
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0-2218-4635 โทรสาร 0-2218-4868 อีเมล์: transunit@chula.ac.th

 
     
 
อัตราค่าแปล
( ดังที่ปรากฏในประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545)
 
เอกสารทั่วไป 1
หน้ากระดาษขนาด A4
พิมพ์โดย ตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม
เอกสารเฉพาะด้าน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 พิมพ์โดยตัวอักษร Times New Roman 12 หรือ Angsana16 ตามความเหมาะสม
เอกสารราชการ เช่น บัตรประจำตัว บัตรอนุญาตขับขี่รถยนต์ ทะเบียนบ้าน หรือปริญญาบัตร และทรานสคริปต์
1. อังกฤษ – ไทย
500 - 1,250
800 - 1,500
650 - 1,250
2. ไทย – อังกฤษ
500 - 1,250
800 - 1,500
650 - 1,250
3. ภาษาต่างประเทศ – ไทย
800 - 1,200
800 - 1,500
800 - 1,250
4. ไทย – ภาษาต่างประเทศอื่น
800 - 1,500
800 - 1,500
800 - 1,500
5. อังกฤษ – ภาษาต่างประเทศ
800 - 1,500
1,000 - 2,000
800 - 1,500
6. ภาษาต่างประเทศ – อังกฤษ
800 - 1,500
1,000 - 2,000
800 - 1,500

หมายเหตุ:

1. หน่วย ฯ บริการแปลภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลย์ อราบิค เขมร ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลียน เวียดนาม โปรตุเกส และละติน
2. อัตราที่ปรากฏในตารางนี้เป็นค่าแปลขั้นสูงสุด มีหน่วยเป็นเงินบาทไทย
3. ระยะเวลาการให้บริการ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
 
 
 

Translation and Interpretation Services Unit
Room 1308 13th Fl. Boromrachakumaree Bldg.
Chalermprakiet Center of Translation and Interpretation
Faculty of Arts, Chulalongkorn Univeristy
Tel. 66 2 2184635 Fax. 66 2 218 4868 e-mail: transunit@chula.ac.th

 
     
 

Translation Rates
(As specified in Chulalongkorn University Announcement on Translation Rates and Payments for the Master of Arts in Translation and Interpretation Program B.E. 2543)

 
An A 4 page of non-technical text typewritten in Times New Roman size 12 or Cordia New size 14 as applicable
An A 4 page of technical text typewritten in Times New Roman size 12 or Cordia New size 14 as applicable
An Official Form, e.g. an identification card, a driving license, etc.
1. English – Thai
500 - 1,250
800 - 1,500
650 - 1,250
2. Thai – English
500 - 1,250
800 - 1,500
650 - 1,250
3. Other foreign languages – Thai
800 - 1,200
800 - 1,500
800 - 1,250
4. Thai – Other foreign languages
800 - 1,500
800 - 1,500
800 - 1,500
5. English – Other foreign languages
800 - 1,500
1,000 - 2,000
800 - 1,500
6. Other foreign languages – English
800 - 1,500
1,000 - 2,000
800 - 1,500

Notes:

1. Professional translation services are provided from and into Thai, English,
Mandarin, Japanese, Korean, Arabic, Khmer, Laotian, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, and Latin.
2. The amount indicates a maximum quote in Thai Baht.
3. Open: Monday – Friday Time 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
 
 
 

ข้อปฏิบัติในการชำระเงินค่าแปลเอกสาร
หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
     
  กรณีชำระเป็นเงินสด
1. นำใบแจ้งค่าแปลเอกสารที่ต้องชำระ (มัดจำ 60% หรือเต็มจำนวน) จากหน่วยบริการฯไปชำระที่ งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เมื่อมารับงาน
2. ในวันรับงานแปล
2.1 ในกรณีที่ชำระค่าแปลเอกสารเต็มจำนวนแล้ว ให้นำใบเสร็จรับเงินเต็มจำนวนมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เมื่อมารับงานแปล
2.2 ในกรณีที่มัดจำค่าแปลเอกสารไว้ 60% ให้ไปชำระค่าแปลงวดสุดท้ายที่งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ ก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินมัดจำและใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เมื่อมารับงานแปล
 
     
 

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี
1. โอนค่าแปลเอกสาร (มัดจำ 60% หรือเต็มจำนวน) ตามที่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ แจ้งให้ทราบโดยโอนเข้าบัญชี สะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขที่บัญชี : 152-4-21836-7
2. ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสารหมายเลข 0-2218-4868
3. ในวันรับงานแปล
      3.1 ในกรณีโอนค่าแปลเอกสารเต็มจำนวนแล้ว เมื่อจะมารับงานแปลให้นำหลักฐานการโอนเงินเต็มจำนวนจากธนาคารมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่หน่วยฯ เจ้าหน้าที่หน่วยฯ จะเตรียมใบเสร็จที่เต็มจำนวนไว้ให้
      3.2 ในกรณีที่มัดจำค่าแปลเอกสารไว้ 60% ให้ไปชำระค่าแปลงวดสุดท้ายที่งานคลังและพัสดุ อาคารมหาวชิราวุธ ก่อน เมื่อมารับงานแปลให้นำหลักฐานการโอนเงินมัดจำจากธนาคารและใบเสร็จรับเงินงวดสุดท้ายมาแสดงกับเจ้าหน้าที่หน่วยฯ เพื่อรับในเสร็จเงินมัดจำและงานแปล
อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 13 ห้อง 1308

 
     
 
 

Translation Fee Payment Regulations
Translation and Interpretation Services Unit
Chalermprakiet Translation and Interpretation Center
Faculty of arts, Chula Chulalongkorn University

 
     
 

If paying in cash

1. Present notification of the amount due (60% deposit or full amount of the translation fee), issued by the Translation and Interpretation Services Unit receptionist, and pay the amount due at the Finance and Supplies Section, Maha Vajiravudh Building. Keep the receipt to present to the Translation and Interpretation Services Unit receptionist when you collect the translation.
2. On the day the translation is ready to be collected,
2.1 If the translation fee has been paid in full, present the receipt to the Translation and Interpretation Services Unit receptionist when you collect the translation.
2.2 If 60% deposit has been paid, pay the final installment of the translation fee at the Finance and Supplies Section, Maha Vajiravudh Building, and present the receipts for the deposit and the final installment to the Translation and Interpretation Services Unit receptionist when you collect the translation.
 
     
 

If paying through a bank (money transfer)

1. Transfer the amount due (60% deposit or full amount of the translation fee), as specified by the Translation and Interpretation Services Unit receptionist to the Bangkok Bank, Siam Square Branch, savings account no. 152-4-21836-7 “Faculty of Arts Chulalongkorn University”.
2.Fax the pay-in slip to the Translation and Interpretation Services Unit at Fax. no. 0-2218-4868.
3. On the day the translation is ready to be collected,
3.1 If the full amount of the translation fee has been transferred, present the pay-in slip to the Translation and Interpretation Services Unit receptionist when you collect the translation and the receipt for the full amount.
3.2 If 60% deposit of the translation fee has been transferred, pay the final installment of the translation fee at the Finance and Supplies Section, Maha Vajiravudh Building, and present the pay-in slip of the deposit and the receipt for the final installment to the Translation and Interpretation Services Unit receptionist when you collect the translation and the receipt for the deposit.

Translation and Interpretation Services Unit
Chalermprakiet Translation and Interpretation Center
Room 1308, 13th floor, Borommarajakumari Building
Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Tel.0-2218-4635-6 Fax.0-2218-4868
E-mail : transunit@chula.ac.th
 
 
 
     
   
 
     
 
ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยบริหารหลักสูตร โทรและแฟกซ์ 0-2218-4634 หน่วยบริการงานแปลและงานล่าม โทร 0-2218-4635-6 แฟกซ์ 0-2218-4868

Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation Tel & Fax: (66-2)218-4634
Translation & Interpretation Service Unit Tel: (66-2)218-4635-6 Fax: (66-2)218-4868
Faculty of Arts, Chulalongkorn University