งานคลังและพัสดุ คณะอักษรศาสตร์

ห้องงานคลังและพัสดุ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 117 อาคารมหาวชิราวุธ เจ้าหน้าที่ในห้องงานคลังและพัสดุ แบ่งเป็น 3 หน่วย คือ 1. หน่วยการเงิน 2. หน่วยบัญชี และ 3. หน่วยพัสดุ

โดยระบบที่เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ใช้ในการปฏิบัติการคือ ระบบ CU – ERP ซึ่งเป็นระบบที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้บันทึกการดำเนินงานแบบออนไลน์

 

แผนผังและกระบวนการทำงานของฝ่ายคลังและพัสดุในภาพรวม


กระบวนการทำงานของฝ่ายคลังและพัสดุ (เรียงตามขั้นตอน)

การดำเนินงานของงานคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้

กระบวนการทำงานของฝ่ายคลังและพัสดุ (เรียงตามเรื่อง)
การดำเนินงานของห้องงานคลังและพัสดุ แบ่งออกตามเรื่องต่างๆได้ดังนี้