4. การตรวจสอบ

4.1 รายจ่าย (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน)

จ่ายด้วยเช็ค
– หลังจากดำเนินการออกเช็คในข้อ 3.1 เรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ ก็จะตรวจสอบเอกสาร
– เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม

จ่ายด้วยการโอน
– หลังจากดำเนินการโอนเงินในข้อ 3.1 เรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ ก็จะตรวจสอบเอกสาร
– เจ้าหน้าที่บัญชีปรับข้อมูลในระบบให้ตรงกับธนาคาร
– เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม หลังจากนั้นปรับสมุดบัญชีกับธนาคาร

4.2 รายรับ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน)

– หลังจากดำเนินการออกใบเสร็จในข้อ 3.3 เรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุ ก็จะตรวจสอบเอกสาร
– เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม