รายละเอียดการดำเนินงานของงานคลังและพัสดุ

ห้องงานคลังและพัสดุ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 117 อาคารมหาวชิราวุธ เจ้าหน้าที่ในห้องงานคลังและพัสดุ แบ่งเป็น 3 หน่วย คือ 1. หน่วยการเงิน 2. หน่วยบัญชี และ 3. หน่วยพัสดุ
โดยระบบที่เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ใช้ในการปฏิบัติการคือ ระบบ CU – ERP ซึ่งเป็นระบบที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้บันทึกการดำเนินงานแบบออนไลน์

** ระยะเวลาการดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นเพียงการประมาณการ แต่ในทางปฏิบัติจริงขึ้นอยู่กับ ความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสารที่ส่งมา และปริมาณงานอื่นๆที่เจ้าหน้าที่กำลังรับผิดชอบอยู่ในขณะนั้นด้วย **
คำที่ใช้ : หน่วยงาน หมายถึง ภาควิชา/หน่วยงานส่วนกลาง/อาจารย์/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมาย

กระบวนการทำงานของฝ่ายคลังและพัสดุ แบ่งออกตามเรื่องต่างๆได้ดังนี้