เรื่องที่ 1 การขอเบิกวัสดุ (รวมเวลาดำเนินการไม่เกิน 8 วัน)

การดำเนินการเรื่องการขอเบิกวัสดุ มีขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นตอนการรับเรื่อง (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน)

– หน่วยงานส่ง“ใบเสนอเรื่องเบิกวัสดุ”มาที่ห้องงานคลังและพัสดุเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงบันทึกรับเรื่อง

2. ขั้นตอนการดำเนินการ (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน)

– หลังจากดำเนินการรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะหยิบของในคลัง และพิมพ์“ใบเบิก/จ่ายวัสดุ”
– เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อหน่วยงานให้มารับของที่ห้องงานคลังและพัสดุ พร้อมทั้งลงนามใน“ใบเบิก/จ่ายวัสดุ”
– เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลงนามใน“ใบเบิก/จ่ายวัสดุ”และเสนอให้ผู้บริหารคณะลงนาม
– เจ้าหน้าที่พัสดุจัดรายการวัสดุคงเหลือในคลัง และเก็บเอกสารใส่แฟ้ม