ห้องงานคลังและพัสดุ ตั้งอยู่ที่ ห้อง 117 อาคารมหาวชิราวุธ เจ้าหน้าที่ในห้องงานคลังและพัสดุ แบ่งเป็น 3 หน่วย คือ 1. หน่วยการเงิน 2. หน่วยบัญชี และ 3. หน่วยพัสดุ
โดยระบบที่เจ้าหน้าที่งานคลังและพัสดุ ใช้ในการปฏิบัติการคือ ระบบ CU – ERP ซึ่งเป็นระบบที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้บันทึกการดำเนินงานแบบออนไลน์

** ระยะเวลาการดำเนินการดังต่อไปนี้เป็นเพียงการประมาณการ แต่ในทางปฏิบัติจริงขึ้นอยู่กับ ความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนของเอกสารที่ส่งมา และปริมาณงานอื่นๆที่เจ้าหน้าที่กำลังรับผิดชอบอยู่ในขณะนั้นด้วย **

คำที่ใช้ : หน่วยงาน หมายถึง ภาควิชา/หน่วยงานส่วนกลาง/อาจารย์/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหาร หมายถึง คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ได้รับมอบหมาย
กระบวนการทำงานของฝ่ายคลังและพัสดุ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้

 1. การรับเรื่อง
  • ลงวันที่/บันทึกเลขที่ของเอกสาร
  • ตรวจสอบเงินทุนที่เกี่ยวข้อง
  • กรอกรหัสศูนย์ต้นทุน เพื่อเตรียมลงข้อมูลในระบบ CU – ERP
 2. การดำเนินการซื้อ/จ้าง
  • บริการการเบิกวัสดุให้กับภาควิชา
  • ดำเนินการขอซื้อ/ขอจ้าง
  • สั่งซื้อ/ตรวจสภาพครุภัณฑ์/จำหน่ายครุภัณฑ์
 3. การรับเงิน/จ่ายเงิน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
  • ออกเช็ค/ออกใบเสร็จ/โอนเงิน
 4. การตรวจสอบ
  • อัพเดตข้อมูลในระบบ CU – ERP ให้ตรงกับข้อมูลของธนาคาร
  • จัดประชุมการเงินเพื่อรายงานงบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบดุลในแต่ละเดือน
  • จัดเก็บเอกสาร