เรื่องที่ 5 การขออนุมัติใช้งบประมาณ (รวมเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 สัปดาห์ )

  1. ขั้นตอนการรับเรื่อง (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน)

– หน่วยงานส่ง “รายละเอียดการขออนุมัติใช้งบประมาณ” ที่ห้องงานคลังและพัสดุ
– หัวหน้างานคลังและพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

  1. ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 10 วัน)

– หลังจากดำเนินการรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุจะส่งให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมฯพิจารณา และลงนามอนุมัติ
– หัวหน้างานคลังและพัสดุส่งเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารของคณะ
– ที่ประชุมคณะพิจารณา และลงนามอนุมัติ
– หัวหน้างานคลังและพัสดุส่งเรื่องคืนหน่วยงาน
– หน่วยงานส่งเรื่องขอเบิกเงิน ตามระเอียดในเรื่องที่ 6 การขอเบิกเงินต่อไป