เรื่องที่ 7 การชำระเงิน/นำเงินเข้าบัญชีคณะ (รวมเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วัน โดยไม่นับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่เบิกจ่ายแล้ว)

  1. ขั้นตอนการรับเรื่อง (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน)

– หน่วยงานส่งเงินสด/เช็ค/ใบโอน พร้อม “ใบแจ้งรายละเอียดการนำเงินเข้าคณะ” ที่ห้องงานคลังและพัสดุ
– เจ้าหน้าที่พัสดุจะบันทึกลงในทะเบียนรับเรื่องเข้า (Excel) และในกรณีเงินโอนเจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบเอกสารด้วย

  1. ขั้นตอนดำเนินการ (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน)

– หลังจากดำเนินการรับเรื่องนำเงินเข้าบัญชีคณะเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบเอกสาร และออกใบเสร็จ/ใบรับเงินเพื่อนำส่ง
– เจ้าหน้าที่การเงินทำ “บันทึกการนำส่งเงิน”/ “ใบสำคัญทั่วไป”
– เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินไปฝากที่ธนาคาร และปรับสมุดบัญชี
– เจ้าหน้าที่การเงินทำ “สรุปรายงานการรับเงินประจำวัน”

  1. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่เบิกจ่ายแล้ว (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 วัน)

– หลังจากดำเนินการออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หัวหน้างานคลังและพัสดุก็จะตรวจสอบเอกสาร
– เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบเอกสารอีกครั้ง และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม