เรื่องที่ 8 การเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (รวมเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 เดือน โดยไม่นับขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารที่เบิกจ่ายแล้ว)

  1. ขั้นตอนการรับเรื่อง (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน)

– บุคลากรที่เป็นข้าราชการผู้ได้รับสวัสดิการ ส่งเรื่อง “ใบเสนอขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร”ที่ห้องงานคลังและพัสดุ
– เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงในทะเบียนรับเรื่องเข้า (Excel)
– เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร หลังจากนั้นก็จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

  1. ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 20 วัน)

เบิกงบประมาณแผ่นดินกับจุฬาฯ

– หัวหน้างานคลังและพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
– เจ้าหน้าที่การเงินทำเอกสารเบิกจ่ายเงินทดรองราชการให้แก่บุคลากรผู้ได้รับสวัสดิการก่อน
– เจ้าหน้าที่การเงินทำ “ใบขออนุมัติจ่าย”
– หัวหน้างานคลังและพัสดุตรวจและลงนามอนุมัติ
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลงนามอนุมัติ และเสนอให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติ
– เจ้าหน้าที่การเงินทำ “ใบนำส่งฎีกา” และส่งใบขออนุมัติจ่ายกับใบนำส่งฎีกาให้กับจุฬาฯ
– จุฬาฯลงนามในใบนำส่งฎีกา และออกเช็คในนามคณะอักษรศาสตร์ เพื่อคืนเงินเข้าคณะ