1. การรับเรื่อง

1.1 เรื่องขอเบิกวัสดุ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วัน)

– หน่วยงานส่ง“ใบเสนอเรื่องเบิกวัสดุ”มาที่ห้องงานคลังและพัสดุ เพื่อดำเนินการเบิกวัสดุต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 2.1)

1.2 เรื่องขอซื้อ/จ้าง (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 วัน)

– หน่วยงานส่ง“ใบขอซื้อขอจ้าง” หรือ “ใบเสนอเรื่องขอจ้าง”มาที่ห้องงานคลังและพัสดุ
– เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงทะเบียนรับเรื่องเข้า(Excel)
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตรวจสอบเงินทุน และใส่รหัสศูนย์ต้นทุน
– เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงสมุด เพื่อดำเนินการซื้อ/จ้างต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 2.2 และ 2.3)

1.3 เรื่องการแจ้งซ่อม (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 10 วัน)

– หน่วยงานเขียน“ใบรายงานช่าง” มาส่งที่ห้องงานคลังและพัสดุ
– ส่งให้สำนักกายภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ช่างเข้าไปตรวจสอบ และต่อรองราคาอุปกรณ์กับร้านค้า
– สำนักกายภาพส่ง“ใบแจ้งซ่อม”กลับมาที่คณะ และแจ้งให้ฝ่ายอาคารรับทราบ
– ฝ่ายอาคาร “เสนอเรื่องซ่อม” (ใบขอซื้อขอจ้าง)
– เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเรื่องลงทะเบียนรับเรื่องเข้า(Excel)
– ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ตรวจสอบเงินทุนและใส่รหัสศูนย์ต้นทุนใน “ใบขอซื้อขอจ้าง”
– เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงสมุด เพื่อรอดำเนินการซ่อมต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 2.3)

1.4 เรื่องขอซื้อครุภัณฑ์ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 15 วัน)

– เจ้าหน้าที่พัสดุส่งรายการ “งบประมาณ” ให้หน่วยงาน
– หน่วยงานส่ง “ใบแจ้งข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์” ที่ต้องการ
– เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อและเจรจากับบริษัท/ร้านค้า เพื่อให้ส่ง “ใบเสนอราคา” มาให้หน่วยงาน
– หน่วยงานส่ง “ใบแจ้งขอซื้อครุภัณฑ์” พร้อม “แบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติครุภัณฑ์”
– (กรณีขอซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) เจ้าหน้าที่พัสดุส่งเอกสารทั้งหมดให้ศูนย์คอมพิวเตอร์ตรวจสอบ และลงนามรับรอง
– หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงทะเบียนรับเรื่องเข้า(Excel)และส่งให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารตรวจสอบเงินทุน และใส่รหัสศูนย์ต้นทุนใน “ใบขอซื้อขอจ้าง”
– เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงสมุด และดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 2.3)

1.5 เรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วัน)

– หน่วยงานส่ง “รายละเอียดการขออนุมัติใช้งบประมาณ” ที่ห้องงานคลังและพัสดุ
– หัวหน้างานคลังและพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
– ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณ (รายละเอียดตามข้อ 3.2)

1.6 เรื่องการขอเบิกเงิน (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 วัน)

– หน่วยงานส่ง “ใบเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงิน” ที่ห้องงานคลังและพัสดุ (กรณีต้องการให้นำเงินโอนเข้าบัญชี กรุณาแนบหน้าบัญชีด้วย และในกรณีที่เป็นการโอนครั้งแรกต้องกรอกแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร และแนบสำเนาบัตรประชาชนด้วย)
– เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงทะเบียนรับเรื่องเข้า(Excel)และรอดำเนินการเบิกเงินต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 3.1)

1.7 เรื่องการชำระเงิน / นำเงินเข้าบัญชีคณะ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วัน)

– หน่วยงานส่งเงินสด / เช็ค / ใบโอน และ “ใบแจ้งรายละเอียดการนำเงินเข้าบัญชีคณะ” ที่ห้องงานคลังและพัสดุ
– เจ้าหน้าที่พัสดุจะบันทึกลงทะเบียนรับเรื่องเข้า(Excel)
– ในกรณีโอนเงิน เจ้าหน้าที่การเงินจะตรวจสอบเอกสาร
– ดำเนินการนำส่งเงิน (รายละเอียดตามข้อ 3.3)

1.8 เรื่องสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 วัน)

– บุคลากรที่ได้รับสวัสดิการส่ง “ใบเสนอขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร” ที่ห้องงานคลังและพัสดุ
– เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงทะเบียนรับเรื่องเข้า(Excel)
– เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบเอกสาร หลังจากนั้นก็จะดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 3.1)