2. การดำเนินการซื้อ/จ้าง

2.1 การเบิกวัสดุ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 วัน)

– หลังจาการผ่านขั้นตอนรับเรื่องในข้อ 1.1 เบิกวัสดุแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะหยิบของในคลัง และพิมพ์ “ใบตัดสต็อค”
– ติดต่อให้หน่วยงานมารับของที่ห้องงานคลังและพัสดุ และลงนามในใบเบิก
– เจ้าหน้าที่พัสดุ และผู้อำนวยการบริหารลงนามในใบเบิก และเสนอให้ผู้บริหารลงนาม
– เจ้าหน้าที่พัสดุจัดรายการวัสดุคงเหลือในคลัง และเก็บเอกสารใส่แฟ้ม

2.2 การซื้อวัสดุ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 10 วัน)

– หลังจากผ่านขั้นตอนรับเรื่องในข้อ 1.2 ขอซื้อแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะจัดทำ “ใบขอซื้อ” เพื่อให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารปลดล็อคใบขอซื้อ
– เจ้าหน้าที่พัสดุทำใบสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารปลดล็อค “ใบสั่งซื้อ” และเสนอให้ผู้บริหารลงนาม
– เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อ
– บริษัท/ร้านค้านำของมาส่งที่คณะ และออก “ใบแจ้งหนี้”
– เจ้าหน้าที่พัสดุออก “ใบตรวจรับพัสดุ” และส่งให้หน่วยงาน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ และลงนามใบตรวจรับ
– หน่วยงานส่งเอกสารคืนให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงสมุด และดำเนินการทำเรื่องจ่ายเงินต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 3.1)

2.3 การจ้าง/ซ่อม/จัดซื้อครุภัณฑ์ (ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 15 วัน)

– หลังจากดำเนินการรับเรื่องในข้อ 1.2 ขอจ้าง 1.3 ขอซ่อม และ 1.4 ขอซื้อครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะติดต่อกับบริษัท/ร้านค้า เพื่อเจรจาตกลงราคา (กรณีเป็นบริษัท/ร้านค้าใหม่ที่ยังไม่เคยติดต่อ เจ้าหน้าที่พัสดุจะสร้างหลักผู้ขายในระบบ)
– เจ้าหน้าที่พัสดุทำ “ใบขอจ้าง/ขอซื้อครุภัณฑ์” ส่งให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารปลดล็อคใบขอซื้อ/ขอจ้าง
– เจ้าหน้าที่พัสดุทำ “ใบสั่งจ้าง/สั่งซื้อครุภัณฑ์” ส่งให้ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารปลดล็อคใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง และเสนอให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติ
– บริษัท/ร้านค้าเข้าทำงาน/ส่งของ พร้อมทั้งออก “ใบแจ้งหนี้”
– เจ้าหน้าที่พัสดุออกใบตรวจรับพัสดุส่งให้หน่วยงาน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบลงนาม “ใบตรวจรับพัสดุ”
– หน่วยงานส่งเอกสารคืนให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกลงสมุด และดำเนินการทำเรื่องจ่ายเงินต่อไป (รายละเอียดตามข้อ 3.1)