แบบประเมินความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19
สำหรับผู้เข้ามาในคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
COVID-19 Risk Assessment Form
Prior to entry the buildings at the Faculty of Arts,
Chulalongkorn University


1. กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
Your information

ท่านเป็น / You are2. ขณะนี้ท่านมีอาการต่อไปนี้หรือไม่ (โดยไม่ได้เป็นอาการของโรคประจำตัว)
At the moment, are you experiencing the following symptoms (excluding your congenital conditions) ?

      *หากไม่มี ไม่ต้องตอบข้อนี้ และกรุณาข้ามไปทำข้อ 3
If your answer is “no”, move to item 3.


3. มีคนในที่พักอาศัยเดียวกัน มีอาการต่อไปนี้ มีไข้ เจ็บคอ ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หายใจหอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสได้น้อยลง อาการใดอาการหนึ่ง (โดยอาการดังกล่าวไม่ใช่โรคประจำตัว)
Anyone sharing your residence is having the above symptoms (excluding your congenital conditions).


4. มีคนอาศัยในที่เดียวกันหรือคนใกล้ชิดติดโรค COVID-19
You are sharing a residence with a COVID-19 patient or anyone close to you is a COVID-19 patient.


5. ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง สถานที่ปิดที่มีคนแออัด
During the past 7 days, you were in crowded places.


6. ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา ได้ไปร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากโดยมีการถอด หน้ากากอนามัย เช่น งานกินเลี้ยง แข่งกีฬา เข้าค่าย ถ่ายละคร ฯลฯ
During the past 7 days, you joined activities involving people taking off their masks, such as parties, camping, sports events, drama production, etc.


7. ท่านไม่มีอาการใด ๆ ในข้อ 2 และไม่เข้าข่ายในข้อ 3-6
Your answer is “no” for items 2-6.


8. หากท่านอยู่ในข่ายข้อ 3-6 และต้องการแสดงผล ATK ที่ตรวจ 3 วัน หลังจากไปร่วมกิจกรรมหรือไปในสถานที่เสี่ยง
If your answer is “yes” for items 3-6 and wish to present your ATK result dated 3 days after the at-risk activities.
กรุณา Upload ภาพแสดงผลการตรวจ ATK ที่ระบุชื่อของท่านและวันที่ตรวจ เป็นไฟล์ภาพ jpg, jpeg, png หรือ bmp และมีขนาดไม่เกิน 2 Mb
Please upload your ATK test result with your name and the test date. Files Jpg, jpeg, png, or bmp less than 2 Mb.

กรุณายืนยันว่าท่านผ่านการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 3-5 วันแล้ว พบว่าไม่มีอาการใด ๆ ที่ระบุในข้อ 2
Please confirm that you have been under quarantine for 3-5 days and did not experience any symptoms indicated in item 2.


9. ท่านได้รับวัคซีนโควิด-19 เกิน 14 วัน มาแล้วกี่เข็ม
How many doses of COVID-19 vaccines have you received?
* หากท่านตอบว่าได้รับวัคซีนแล้ว
ขอให้ท่านแสดงใบรับรองการรับวัคซีนโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนขึ้นอาคาร เพื่อยืนยันว่าท่านรับวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้วมากกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยังไม่ได้รับวัคซีนตามมาตรการของมหาวิทยาลัย และไม่สามารถเข้ามาในอาคารของคณะอักษรศาสตร์ได้
You are required to receive at least two doses of COVID-19 vaccine for more than 14 days to be allowed to enter the Faculty of Arts’ buildings. Please present your vaccine certificate upon entry. Failing to do so, you will be not be allowed in the buildings.