1 ธันวาคม 2564 – 3 พฤษภาคม 2565 รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติเปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม ประจำปีการศึกษา 2565  2 สาย ดังนี้

1. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการแปล) (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23

2. หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการล่าม) (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7

 

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม(สายการแปล) (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 23 

ปีการศึกษา 2565

 

 1. รับสมัคร: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท

 

 1. ขั้นตอนการสมัคร

2.1 เตรียมไฟล์รูปถ่ายและไฟล์หลักฐานที่ต้องใช้แนบประกอบการรับสมัคร (ตามที่ระบุในข้อ 3)

2.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์” เลขที่บัญชี 152-4-218359

2.3 แนบไฟล์รูปถ่าย หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ) และไฟล์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการสมัครที่  https://docs.google.com/forms/d/1A1N3YuiGoDQX3dGgaZMxVyt4YNkAor0Z0Pts824ZLCM/edit

2.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการรับสมัครไปยังอีเมลของท่าน (โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ หรือสแปมอีเมล ของท่านด้วย)

2.5 ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ในวันสอบข้อเขียน

*ทางคณะอักษรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกที่ได้ชําระแล้ว นอกจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้

**ขั้นตอนการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการสมัครจากศูนย์การแปลฯ (ccti_2010@hotmail.com)

 

 1. หลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ)

3.1 ไฟล์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก (1,000 บาท)

3.2 ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

3.3 ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

3.4 ไฟล์สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

3.5 ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน

3.6 ไฟล์สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี (transcript) และสำเนาแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด(ใบปริญญา)

3.7 ไฟล์สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคต้น ปีการศึกษาที่สมัคร (สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย)

3.8 ไฟล์สำเนาผลสอบ CU-TEP 80 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL iBT 79 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป  หากได้ผลสอบตามเกณฑ์แล้ว โปรดถ่ายเอกสารและนำฉบับจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

* สามารถยื่นคะแนน CU-TEP ได้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

3.9 ไฟล์หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน (ถ้ามี)

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

วันที่  4 – 5 พฤษภาคม 2565

 • ณ บริเวณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารบรมราชกุมารี
 • ทาง Internet : http://www.arts.chula.ac.th/ccti หรือ Facebook: Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation – CCTI

 

 1. กำหนดวัน – เวลา และวิชาสอบข้อเขียนของศูนย์การแปลฯ (ไม่อนุญาตให้ใช้พจนานุกรม)

วันสอบ : วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565  ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9.00 – 10.30 น.        :         ทักษะภาษาไทย

11.00 – 12.30 น.         :         ทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

14.00 – 16.00 น.         :         วิชาแปล (อังกฤษ – ไทย)

 

 1. การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบทาง internet ที่โฮมเพจของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ http://www.atc.chula.ac.th (โปรดดูรายละเอียดในวิธีลงทะเบียนสอบ CU-TEP)

สำหรับผู้ที่เคยผ่านการสอบ CU-TEP แล้ว สามารถนำผลการทดสอบซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน

วันที่  25 พฤษภาคม 2565

 • ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง  อาคารบรมราชกุมารี
 • ทาง Internet : ตามที่ระบุใน ข้อ 4

 

 1. กำหนดสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่  28 พฤษภาคม 2565  เวลา 9.00 – 12.00 น.

สถานที่สอบ :  ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 1. การประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 • ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารบรมราชกุมารี
 • ทาง Internet : ตามที่ระบุใน ข้อ 4

 

กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแปลและการล่าม (สายการล่าม) (อังกฤษ – ไทย) รุ่นที่ 7

ปีการศึกษา 2565

 

 1. รับสมัคร: ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท

 

 1. ขั้นตอนการสมัคร

2.1 เตรียมไฟล์รูปถ่ายและไฟล์หลักฐานที่ต้องใช้แนบประกอบการรับสมัคร (ตามที่ระบุในข้อ 3)

2.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 1,000 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชี “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทุนเพื่อบริหารวิชาการและการศึกษาคณะอักษรศาสตร์” เลขที่บัญชี 152-4-218359

2.3 แนบไฟล์รูปถ่าย หลักฐานและเอกสารประกอบการรับสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ) และไฟล์หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จากนั้นกรอกแบบฟอร์มการสมัครที่  https://docs.google.com/forms/d/1A1N3YuiGoDQX3dGgaZMxVyt4YNkAor0Z0Pts824ZLCM/edit

2.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการรับสมัครไปยังอีเมลของท่าน (โปรดตรวจสอบในอีเมลขยะ หรือสแปมอีเมล ของท่านด้วย)

2.5 ผู้สมัครจะได้รับใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก ในวันสอบข้อเขียน

*ทางคณะอักษรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกที่ได้ชําระแล้ว นอกจากไม่สามารถเปิดหลักสูตรได้

**ขั้นตอนการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รับอีเมลยืนยันการสมัครจากศูนย์การแปลฯ (ccti_2010@hotmail.com)

 

 1. หลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารด้วยตนเองทุกฉบับ)
  • ไฟล์หลักฐานใบเสร็จค่าใบสมัครเข้าศึกษาและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก (1,000 บาท)

3.2 ไฟล์รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

3.3 ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

3.4 ไฟล์สำเนาใบทะเบียนสมรส/ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)

3.5 ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน

3.6 ไฟล์สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาในระดับปริญญาตรี (transcript) และสำเนาแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด(ใบปริญญา)

3.7 ไฟล์สำเนาใบรับรองคะแนนรายวิชาเท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคต้น ปีการศึกษาที่สมัคร (สำหรับผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย)

3.8 ไฟล์สำเนาผลสอบ CU-TEP 91 คะแนน ขึ้นไป หรือ TOEFL paper-based 580 คะแนน ขึ้นไป TOEFL iBT 92 – 93 หรือ IELTS 7.0 ขึ้นไป

หากได้ผลสอบตามเกณฑ์แล้ว โปรดถ่ายเอกสารและนำฉบับจริงมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

* สามารถยื่นคะแนน CU-TEP ได้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2565

3.9 ไฟล์หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน (ถ้ามี)

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

วันที่  4 – 5 พฤษภาคม 2565 (ผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์สอบทักษะการเขียน)

 • ณ บริเวณ ห้องโถง ชั้นล่าง  อาคารบรมราชกุมารี
 • ทาง Internet : http://www.arts.chula.ac.th/ccti

 

 1. กำหนดวัน – เวลา และวิชาสอบข้อเขียน

  1. ทักษะการเขียน

วันสอบ: วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565  ห้องสอบ: ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

9.00 – 11.00 น.:          เรียงความ (ไทยและอังกฤษ)

11.00 – 12.00 น.:        บทคัดย่อ (จากอังกฤษเป็นไทย)

14.00 – 16.00 น.:        การแปล (จากไทยเป็นอังกฤษ และจากอังกฤษเป็นไทย)

 

 1. ทักษะการล่าม

วันสอบ: วันเสาร์ที่  21 พฤษภาคม 2565   ห้องสอบ: ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

* ผู้ที่ผ่านการทดสอบทักษะการเขียน 85 % ขึ้นไปจึงมีสิทธิ์สอบทักษะการล่าม

9.00 – 12.00 น. :         ฟังแล้วจับใจความ (ไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทย)

และ Abstract Thinking Skill

 

 1. การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CU-TEP) ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนสมัครสอบทาง internet ที่โฮมเพจของศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ http://www.atc.chula.ac.th (โปรดดูรายละเอียดในวิธีลงทะเบียนสอบ CU-TEP)

สำหรับผู้ที่เคยผ่านการสอบ CU-TEP แล้ว สามารถนำผลการทดสอบซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 มาแสดงเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือกได้

 

 1. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อสอบทักษะการล่าม

วันที่  18 พฤษภาคม 2565

 • ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง  อาคารบรมราชกุมารี
 • ทาง Internet : ตามที่ระบุใน ข้อ 4

 

 1. กำหนดสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่  28 พฤษภาคม 2565  เวลา  9.00-12.00 น.

สถานที่สอบ :  ศูนย์การแปลฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 

 1. การประกาศชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 • ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารบรมราชกุมารี
 • ทาง Internet : ตามที่ระบุใน ข้อ 4