TranslaTalk 3

TranslaTalk ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ถ้าการเมืองดี วรรณกรรมไทยจะไปเวทีโลก : ตีแผ่การแปลวรรณกรรมไทยผ่านมุมสังคมศาสตร์” โดย อาจารย์ ดร.กรญาณ์ เตชะวงค์เสถียร จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

ในการเสวนาครั้งนี้อาจารย์จะมาชวนเราพูดคุยถึง “การแปลวรรณกรรมไทย” ในแง่มุมสังคมศาสตร์ เริ่มจากภาพรวมของการแปลวรรณกรรมไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระบวนการแปล บทบาทขององค์กรจากท้ังภาครัฐและเอกชนกับการแปลวรรณกรรมไทย แล้วการเมืองจะเกี่ยวกับการแปลวรรณกรรมอย่างไร? และความเป็นไปได้ของวรรณกรรมไทยกับความฝันที่จะเดินเข้าสู่เวทีโลกอย่างดาวเด่นนั้น จะมีโอกาสจะเป็นไปได้หรือไม่?

http://