Special Research submission schedule

กำหนดการการสอบและส่งสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2563

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

กำหนดเวลา

การดำเนินงาน

ตั้งแต่ได้รับการอนุมัติหัวข้อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นิสิตดำเนินการทำสารนิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา  และกรอกข้อมูลสารนิพนธ์ในระบบ iThesis

(นิสิตศึกษาข้อมูลระบบ iThesis ได้ที่ https://ithesis.grad.chula.ac.th/  หัวข้อ Tutorials  ซึ่งมีทั้งรูปแบบเอกสาร และวีดีโอ)

ตั้งแต่วันนี้ – 20 เมษายน 2564 ·   เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นว่าเนื้อหาสารนิพนธ์สมบูรณ์พร้อมสอบ นิสิตและ/หรืออาจารย์ที่ปรึกษา แจ้งมายัง ประธานหลักสูตรและ/หรือเจ้าหน้าที่ เพื่อกำหนดวันสอบและแต่งตั้งกรรมการสอบสารนิพนธ์

·   ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ก่อนวันสอบปากเปล่าประมาณ 2 สัปดาห์ นิสิตกรอกข้อมูลสารนิพนธ์ในระบบ iThesis และส่งฉบับสารนิพนธ์ที่จะใช้สอบ 3 ชุด มายังเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

(หรือส่งไฟล์ pdf ต้นฉบับสารนิพนธ์ มาที่ ccti_2010@hotmail.com กรณีสอบออนไลน์)

ประมาณวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2564

(สามารถสอบก่อนวันที่ 10 พ.ค. 2564 ได้)

· การจัดสอบปากเปล่าสารนิพนธ์

· เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมแบบประเมินจากกรรมการทุกท่าน

ประมาณวันที่ 25 – 31 พ.ค. 2564 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อทวนคะแนนและดำเนินการตามขั้นตอนของหลักสูตร
หลังจากสอบเสร็จประมาณ 2 วัน นิสิตส่งสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขรอบแรกให้อาจารย์ที่ปรึกษา
หลังจากได้รับงานประมาณ 2 วัน อาจารย์ที่ปรึกษาคืนสารนิพนธ์ฉบับแก้ไขให้นิสิต พร้อมทั้งคำแนะนำและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ไม่เกินวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นิสิตแก้ไขสารนิพนธ์เป็นครั้งสุดท้ายและนำไฟล์สารนิพนธ์ลงในระบบ iThesis

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามคำสั่ง/ประกาศของมหาวิทยาลัย

**กำหนดวันในตารางคืออย่างช้าที่สุดของภาคการศึกษานี้ ดังนั้นนิสิตสามารถดำเนินการได้ก่อนวันที่กำหนดในตารางข้างต้น

หมายเหตุ

แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป  บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข ให้สามารถเลือกเผยแพร่ผลงานได้ ดังนี้

1. เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศมหาวิทยาลัย

2. เผยแพร่ในรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ (Proceedings)

3. เผยแพร่ในวารสารที่จัดทำขึ้นโดยส่วนงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. เผยแพร่ในระบบ CUIR ผ่าน website ของสำนักงานวิทยทรัพยากร โดยใช้ระบบ iThesis ในการจัดทำรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือวิธีอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ หากนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเห็นชอบให้ปกปิดรายงานการค้นคว้าอิสระ ทำให้ไม่สามารถเผยแพร่ในระบบ CUIR รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการเผยแพร่ข้อใดข้อหนึ่งในข้อ 1. ถึงข้อ 3. นิสิตหลักสูตรแผน ข จึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้