Lists of Senior Project

   รายชื่อผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 2556

 

 

     2013 | 2015
Author
Title
Year
พสพล เจริญพร การทําแผนทีธรณีสัณฐานอัตโนมัติจากแบบจําลองความสูงเชิงเลข
(Automated mapping of landforms from a Digital Elevation Model (DEM))
2558
(2015)
เพชรรัตน์ เห็นถูก การทำนายปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำด้วยแบบจำลองทางอุทกวิทยาบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณืศึกษาลุ่มน้ำแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2558
(2015)
| 2013