การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6

เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง

Abstract


บทความนี้มุ่งนำเสนอหลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบของ APA (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6, 2010) ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศ 9 ประเภท ได้แก่ (1) เว็บเพจทั่วไป (2) วารสาร (3) หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง และบทในหนังสือ (4) รายงานทางเทคนิคและรายงานการวิจัย (5) รายงานการประชุม/สัมมนา (6) ดุษฎีนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท (7) สื่อโสตทัศน์ (8) ชุดข้อมูล ซอฟต์แวร์ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่าง ๆ และ (9) กระดานข้อความอินเทอร์เน็ต บัญชีรายชื่อผู้ใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ โดยแบ่งการนำเสนอเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ การอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในเนื้อเรื่อง และการเขียนรายการอ้างอิงทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ท้ายเรื่อง

This article presents the citation styles of nine electronic resources based on the APA Style (6th Edition, 2010): (1) general web pages; (2) periodicals; (3) books, reference books, and book chapters; (4) technical and research reports; (5) proceedings of meeting and symposia / seminar; (6) doctoral dissertations and master’s theses; (7) audiovisual media; (8) data sets, software, measurement instruments, and apparatus; and (9) Internet message boards, electronic mailing list, and other online communities. The article is divided into two parts: in-text citations and reference list citations.


Keywords


การอ้างอิง; รายการอ้างอิง; บรรณานุกรม; รูปแบบ APA; ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์; Citation; References; Bibliography; APA style; Electronic resources

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารบรรณารักษศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนศาสตราจารย์สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ เงินบอกรับวารสารจากสมาชิก และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในปี พ.ศ. 2558 วารสารบรรณารักษศาสตร์จะเริ่มบริการเป็นวารสารที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี (Open Access Journal) เต็มรูปแบบ ท่านสามารถเข้าถึงวารสารโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคช่วยเหลือกิจการด้านวารสารของภาควิชาสามารถติดต่อได้ดีคุณสรคม ดิสสะมาน ได้ที่อีเมล์ sorakom.d [at] chula [dot] ac [dot] th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-218-4810