ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย

 
ผลงานวิชาการ
อ่านสุภาษิตพระร่วงฉบับวิเคราะห์และถอดความ
รองศาสตราจารย์ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
วรรณลดา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
     
วรรณวิจัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
วรรณคดีอยุธยาตอนต้น:
ลักษณะร่วมและอิทธิพล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
พุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
     
 
เจิมจันทน์กังสดาล:
ภาษาวรรณศิลป์ในวรรณคดีไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
มองคัทลียาจ๊ะจ๋า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง
 
     

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร พานโพธิ์ทอง

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิจัยภาษาและวรรณคดีไทย
ภาควิชาภาษาไทย ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 02 - 218 - 4687