ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

วิชาภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดให้บริการแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกคณะอักษรศาสตร์ บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเรียนรายวิชาสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

สามารถอ่านคำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายได้ด้านล่าง และสามารถอ่านคำอธิบายรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนโดยภาควิชาได้ที่นี่


คำอธิบายรายวิชา 

Course Description

 

คำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี

2209161     ภาษาทัศนา       3 (3-0- 9)

นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงในภาษา  ระบบเสียง โครงสร้างคำไวยากรณ์ ความหมาย ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษาภาษากับสังคม  และการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ การตีความข้อมูลทางภาษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Introduction to Language

INTRO LANG

Definition and scope of linguistics; characteristics of human language; basic concepts about speech sounds, sound system, word structure, grammar, meaning, writing system, language change, language and society, and language learning; linguistic analysis of languages; interpretation of qualitative and quantitative language data.

 

2209212     ภาษามนุษย์     3 (3-0-6)

นิยามของภาษาวิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคำ โครงสร้างประโยคและความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง

Human Language

HUMAN LANG

Definition of language; language evolution; characteristics of human language; basic concepts about sounds, sound systems, sentence structures and meanings; linguistic analysis; writing systems; language change; language and society; language and the brain.

 

2209305     ความหมายในภาษา     3 (3-0-6)

นิยามของความหมายในภาษา ความหมายประเภทต่างๆในระดับคำแนวทางการกำหนดความหมายของคำ วงความหมาย ความหมายเหมือน ความหมายตรงกันข้ามและการพ้องรูปพ้องเสียง

Meaning in Language

MEANING LANG

Definition of linguistic meaning; different types of lexical meaning; approaches in determining lexical meaning; semantic fields; synonymy, antonymy, and homonymy.

 

2209344     ภาษาศาสตร์กับการแปล     3 (3-0-6)

ความรู้เรื่องลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในภาษาซึ่งได้จากการศึกษาทางภาษาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำหรับการแปล

Linguistics and Translation

LING TRANSL

Knowledge of characteristics and phenomena in language derived from linguistic studies serving as a foundation for translation.

 

2209371     ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น     3 (3-0-6)

นิยามกลุ่มภาษาโรมานซ์ ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มโรมานซ์ ลักษณะสำคัญของภาษากลุ่มโรมานซ์ พัฒนาการของภาษากลุ่มโรมานซ์จากภาษาละติน สถานการณ์ทางภาษาของภาษากลุ่มโรมานซ์ในโลกปัจจุบัน

Introduction to Romance Linguistics

INTRO ROMANCE LING

Definition of the Romance language family; diversity of Romance languages; characteristics of Romance languages; development from Latin into Romance languages; current linguistic situation of Romance languages.

 

2209372      ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น         3 (306)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบใช้กฎ แบบอิงสถิติ และแบบเครือข่ายนิวรอล การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติในงานต่าง ๆ

Introduction to Computational Linguistics

INTRO COMPU LING

Basic concepts and theories related to natural language processing; rule-based, statistical-based, and neural network approaches; applications of natural language processing.

 

2209378     ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด องค์ประกอบทางเสียงคําและความหมายของชื่อตราสินค้าที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณลักษณะสินค้า บทบาทของโครงสร้างและการใช้ภาษาในกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด

Language and Marketing Communications

LANG MKTG COM

Major linguistic concepts relating to marketing communications; sound, wordand meaning components of brand names relating to the perception of product attributes;roles of linguistic structure and use in marketing communications strategy.

 

2209379     ภาษากับเพศ     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของภาษากับเพศทั้งเพศสรีระเพศสภาวะและเพศวิถี การแปรของภาษาตามเพศ การใช้ภาษาเพื่อบ่งชี้เพศ การสร้างและแสดงตัวตนทางเพศผ่านภาษา บทบาทของภาษาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในสังคม

Language and Sex

LANG SEX

Major linguistic concepts relating to the relationship between language andsex/gender/sexuality; linguistic variation and sex/gender/sexuality; use of language to indexsex/gender/sexuality; construction and presentation of sex/gender/sexuality; of the self throughlanguage; roles of language as related gender/sex/sexual diversity in society.

 

คำอธิบายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

2209531        อรรถศาสตร์        3 (3-0-9)

สัญญะและการสื่อสัญญะ ประเภทและระดับของความหมายและความกำกวม ความสัมพันธ์ระดับคำศัพท์และระดับประโยค เงื่อนไขความจริงและคำจำกัดความ การจัดประเภทและลำดับชั้นของประเภท ความหมายเชิงไวยากรณ์ ความหมายเชิงเปรียบเทียบ ความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย

Semantics

SEMANTICS

Signs and modes of signification; types and levels of meaning and ambiguity; lexical and sentential relations; truth conditions and definitions; categorization and hierarchy of categories; grammatical meanings; figurative meanings; semantic variation and change.

 

2209611     ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ     3(3-0-9)

คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางภาษา วิธีการทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางภาษา ประเด็นคัดสรรทางทฤษฎีภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

Historical Linguistics

HIST LING

Explanations for language change; historical linguistics methods in analyzing language change; selected theoretical issues in historical linguistics.

 

2209621     ทฤษฎีภาษาศาสตร์     3(3-0-9)

พัฒนาการของทฤษฎีภาษาศาสตร์ มโนทัศน์และหลักการของสำนักคิดต่างๆ ปัจจัยที่นำไปสู่การเสนอทฤษฎีเหล่านี้

Linguistic Theories

LING THEORIES

Development of linguistic theories; concepts and principles of different schools; factors contributing to emergence of these theories.

 

2209631     กลสัทศาสตร์     3(3-0-9)

คลื่นเสียงในลักษณะองค์ประกอบเชิงกลของระดับเสียงสูงต่ำ ความดังค่อย ความสั้นยาว และสัทสมบัติอื่นๆที่ได้ยิน ความสัมพันธ์ระหว่างกลสัทศาสตร์กับกลไกในการเปล่งเสียงและการรับรู้เสียงพูด

Acoustic Phonetics

ACOUS PHONETICS

Sound waves as the acoustic correlates of pitch, loudness, length, and other auditory qualities; aspects of acoustic as related to the production and perception of speech sounds.

 

2209649      ภาษากับปริชาน       3(3-0-9) 

การวิวัฒน์ของภาษากับวิวัฒนาการของสมอง ปริชาน และ วัฒนธรรมของมนุษย์ พัฒนาการของภาษาและปริชานในเด็กทารก ผัสสะ การหมายรู้ และอรรถศาสตร์ การวิจัยข้ามภาษาเกี่ยวกับภาษากับปริชาน

Language and Cognition

LANG COGNITION

The emergence of language and the evolution of human brain, cognition, and culture; early language and cognitive development; senses, perception, and semantics; cross-language research on language and cognition.

 

2209654     ภาษาศาสตร์จิตวิทยา     3(3-0-9)

พฤติกรรมทางภาษาในแง่ที่สัมพันธ์กับปัจจัยทางจิตวิทยา การเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาการรู้จำและการแสดงออกทางภาษา

Psycholinguistics

PSYCHO LING

Linguistic behavior in relation to psychological factors; language acquisition and development; language recognition and production.

 

2209894     สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

Doctoral Dissertation Seminar