วิชาภาษามนุษย์ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

2296200 ภาษามนุษย์ (HUMAN LANG)
จันทร์ 13:00-16:00 น.
อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่ม 21st Gened หมวดมนุษยศาสตร์ (วิธีการวัดผล S/U)

เนื้อหารายวิชา
นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง คำ โครงสร้างประโยค และความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสมอง ภาษากับสังคม