การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้

 • 2209503 สัทศาสตร์และสัทวิทยา (Phonetics and Phonology)
 • 2209521 วากยสัมพันธ์ (Syntax)
 • 2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Programming for Natural Language Processing)
 • 2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)
 • 2209675 ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท (Kra-Dai Linguistics)

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ดูคำอธิบายรายวิชาด้านล่าง)

วิธีการจัดการเรียนการสอน

วิชารูปแบบการเรียนการสอน
2209503 สัทศาสตร์และสัทวิทยา (Phonetics and Phonology)Blended learning – สอนสดในห้องบางสัปดาห์ เรียนผ่าน Zoom บางสัปดาห์
2209521 วากยสัมพันธ์ (Syntax)Hybrid – สอนสดในห้องพร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Zoom ทุกสัปดาห์
2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติHybrid – สอนสดในห้องพร้อมถ่ายทอดสดผ่าน Zoom ทุกสัปดาห์
2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)100% Online – เรียนสดผ่าน Zoom ทุกสัปดาห์
2209675 ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท (Kra-Dai Linguistics)Blended learning – สอนสดในห้องบางสัปดาห์ เรียนผ่าน Zoom บางสัปดาห์

ตารางเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

No photo description available.

การประเมินผล

สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ

 • แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ
 • แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ
 • แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ B ขึ้นไป หรือได้ผลการประเมินเป็น S และศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี สามารถใช้ยกเว้นรายวิชาเมื่อเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ เงื่อนไขเป็นไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

คิดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 12,750 บาท 

กรณีที่ต้องลงทะเบียนเรียนสายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้เข้าร่วมเรียนจะต้องชำระเงินค่าปรับให้สำนักทะเบียนในอัตราที่สำนักทะเบียนกำหนด

การสมัครเข้าร่วมเรียน

ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://cutt.ly/3bkOdhY ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โปรดเตรียมเอกสารต่อไปนี้สำหรับอัพโหลดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 • สำเนา Transcript แสดงผลการศึกษา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • CV หรือ Resume

ภาควิชาฯ จะพิจารณาอนุมัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้

 • ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครครบถ้วนภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ผู้สมัครสามารถมาเรียนในเวลาที่ภาควิชากำหนดได้
 • ผู้สมัครมีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเรียนวิชาที่เลือก
 • ความสนใจของผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของรายวิชา
 • รายวิชาที่เลือกยังมีผู้เรียนไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้

หลังจากปิดรับสมัครแล้ว ภาควิชาฯ จะแจ้งผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ นัดสัมภาษณ์ออนไลน์ระหว่างวันที่                 7-8 มิถุนายน 2564 และแจ้งผลการพิจารณาให้ท่านทราบภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

รายวิชาที่เปิดรับบุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา

2209503  สัทศาสตร์และสัทวิทยา (Phonetics and Phonology)

ภาพรวมสัทศาสตร์ (Phonetics) เกี่ยวกับการผลิตเสียง คลื่นเสียง การรับรู้เสียง แนวคิดทฤษฎีทางสัทวิทยา (Phonology) ที่สำคัญ การวิเคราะห์ระบบเสียงและปรากฏการณ์ทางเสียงในภาษาต่าง ๆ 

เวลาเรียน: วันพฤหัสบดี 16.30 – 19.30 น.

ผู้สอน: รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ และ ผศ.ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์

2209521 วากยสัมพันธ์ (Syntax)

ทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค วิธีการเขียนกฎทางไวยากรณ์เพื่อทำความเข้าใจภาษาอย่างถูกวิธี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาศาสตร์มาก่อน แต่ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค และสนใจทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อย่างเจาะลึก ควรมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค และสนใจทฤษฎีทางภาษาศาสตร์อย่างเจาะลึก (สามารถดูตำราที่จะใช้ในการสอนได้ที่ https://web.stanford.edu/group/cslipublications/cslipublications/site/1575864002.shtml)

เวลาเรียน: วันพุธ 16.30 – 19.30 น.

ผู้สอน: ผศ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Programming for Natural Language Processing)

เรียนทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน โดยเน้นให้ไปใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลทางภาษา ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาศาสตร์หรือการเขียนโปรแกรมมาก่อน ผู้เรียนควรมีคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปส่วนตัวที่สามารถนำมาเรียนได้ทุกครั้ง

เวลาเรียน: วันศุกร์ 13.30 – 16.30 น.

ผู้สอน: ผศ.ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์

2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)

การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลภาษา การใช้คลังข้อมูลภาษาในการวิจัยทางภาษาศาสตร์และการวิจัยวรรณกรรม เครื่องมือและวิธีการที่จำเป็นในการสร้าง ค้นคืน และวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษา

เวลาเรียน: วันจันทร์ 13.00 – 16.00 น.

ผู้สอน: รศ.ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล

2209675  ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท (Kra-Dai Linguistics)

วิชานี้จะปูพื้นฐานความรู้และการวิเคราะห์ภาษาตระกูลขร้า-ไท (Kra-Dai) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ไท-กะได (Tai-Kadai) ทั้งจากมุมมองเชิงประวัติ และมุมมองแบบลักษณ์ ประเด็นที่จะพูดคุยกัน เช่น พัฒนาการวรรณยุกต์ การสืบสร้างภาษาไทดั้งเดิม การจัดกลุ่มภาษาตระกูลไท ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากลุ่มไทกับภาษากลุ่มอื่นๆในตระกูล และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไท กับตระกูลอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติและสามารถวิเคราะห์ระบบเสียงและไวยากรณ์ในระดับเบื้องต้นได้

เวลาเรียน: วันอังคาร 13.00 – 16.00 น.

ผู้สอน: รศ.ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์