ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

สอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-13.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์จะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายกันตวัฒน์ ก้องวิญญู
2. นายแก้วชพัฒน์ ตรีรยาภิวัฒน์
3. นางสาวครองขวัญ ศิริ
4. นางสาวจารุภรณ์ นันทกิจ
5. นางสาวญาณีภรณ์ วงศ์พุทธา
6. นางสาวณภัสกร เหลืองสุวรรณ์
7. นายณรงค์กร พนิตศรีสิทธิ์
8. นายธนกร อัยกร
9. นางสาวธนพร ลีลาสูรยกานต์
10. นายธวรุตต์ จุลคีรี
11. นายธัชนนท์ เราประเสริฐ
12. นางสาวบุปผา เวชชาญไชย
13. นางสาวปัทมพร สุวรรณวิวัฒน์
14. นางสาวพิมหทัย สอนสุภาพ
15. นางสาวภควดี ภมร
16. นายภาค เชื่อมไมตรี
17. นางสาวมาเรีย ฑิมพิกา โฉมชา
18. นายศิรินทร์ สร้อยระย้า
19. นายสธน ไทยกลาง
20. นางสาวสิจาพร เจนจิรวัฒนา
21. นางสาวอุรชา ตติยะนันท์