ตารางรายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิต ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

วิชา Highlight วิชาใหม่ของเทอมนี้ คือ

2209612 Language, Gender, and Sexuality สอนโดยอาจารย์ภาวดี (วิชายังไม่อยู่ใน reg สามารถลงทะเบียนได้ภายหลัง)

2209642 Prosody สอนโดยอาจารย์พิทยาวัฒน์

2209683 Quantitative Methods in Linguistics สอนโดยอาจารย์ณัฏฐนันท์ อาจารย์ Francesco และอาจารย์สิรีมาศ (กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง)