ที่ตั้ง

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารบรมราชกุมารี ชั้น 12
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330

Faculty of Arts, Chulalongkorn University

Baromrajakumari Building, 12th floor
Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330