Author Archives: Admin

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้ 1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)… Read more »

อักษรพาที: “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์” โดย ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ คณอักษรศาสตร์) (ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที “อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย: การแทรกแซงหรือการเลือกรับ”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาเขมรในภาษาไทย: การแทรกแซงหรือการเลือกรับ” โดย รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ออกอากาศวันที่ 1 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

วิชาภาษามนุษย์ ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดวิชาการศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 2296200 ภาษามนุษย์ (HUMAN LANG) จันทร์ 13:00-16:00 น. อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล เป็นวิชาการศึกษาทั่วไปกลุ่ม 21st Gened หมวดมนุษยศาสตร์ (วิธีการวัดผล S/U) เนื้อหารายวิชา นิยามของภาษา วิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง คำ โครงสร้างประโยค และความหมาย… Read more »

เวทีสนทนาภาษาศาตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ขอเชิญรับฟังผลงานของนิสิตภาษาศาสตร์ในงาน “เวทีสนทนาภาษาศาสตร์” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ห้อง 401/17 อาคารมหาจักรีสิรินธร   Abstracts Metaphors in U.S. Same–Sex Marriage Discourse: A Corpus-Based Study Pongbodin Amarinthnukrowh Through an integration of… Read more »

ตารางสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

ตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วิชาภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดให้บริการแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งในและนอกคณะอักษรศาสตร์ บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเรียนรายวิชาสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ สามารถอ่านคำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในภาคปลายได้ด้านล่าง และสามารถอ่านคำอธิบายรายวิชาอื่น ๆ ที่เปิดสอนโดยภาควิชาได้ที่นี่ คำอธิบายรายวิชา  Course Description   คำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี 2209161     ภาษาทัศนา       3 (3-0- 9) นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงในภาษา  ระบบเสียง โครงสร้างคำไวยากรณ์ ความหมาย ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษาภาษากับสังคม  และการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ การตีความข้อมูลทางภาษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ Introduction… Read more »

การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูตารางสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ที่นี่)   การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W)… Read more »

ขอแสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์คนใหม่

ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแสดงความยินดีแด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาภาษาศาสตร์   รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติ สัทวิทยา และภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติของภาษาไทยและภาษากลุ่มไท และเป็นผู้มีประสบการณ์สูงด้านการทำวิจัยภาษาศาสตร์ภาคสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษากลุ่มไทในประเทศจีนและประเทศเวียดนาม ผลงานวิจัยสำคัญ เช่น การสืบสร้างระบบเสียงภาษาไทดั้งเดิมในงานวิจัยเรื่อง “The Phonology of Proto-Tai” และ การสืบสร้างเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยสมัยอยุธยาในงานวิจัยเรื่อง “Chindamani and reconstruction of Thai tones… Read more »

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2561

ขอแสดงความยินดีกับอักษรศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตใหม่ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ทั้ง 12 คนที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้ Congratulations to our 12 new linguistics graduates! We are so proud of you! อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.) กุสุมา ทองเนียม Kusuma Thongniam อิทธิพลของเพศทางไวยากรณ์ต่อระบบปริชานของผู้พูดสองภาษารัสเซีย-อังกฤษเปรียบเทียบกับผู้พูดภาษารัสเซียและผู้พูดภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียว The Effect of Grammatical Gender… Read more »