Category: Conference

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งภาษา” ในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ศาสตร์แห่งภาษา”   วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครเข้าร่วมฟังได้ที่ http://www.arts.chula.ac.th/ling/sciencelangconf/ เนื่องในโอกาสที่คณะอักษรศาสตร์ย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 และในโอกาสครบรอบ 42 ปีแห่งการก่อตั้งภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย