หลักสูตร

หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ / Bachelor Degree, Major Program in Language and Information Technologies

หลักสูตรอักษรศาสตร์บัณฑิต วิชาโทภาษาศาสตร์ / Bachelor Degree, Minor Program in Linguistics

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ / Master’s Degree Program in Linguistics

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ / Ph.D. Program in Linguistics