หลักสูตรปริญญาตรี วิชาโทภาษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

[For English, please scroll down]

 

วิชาโทภาษาศาสตร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

 

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาเฉพาะสาขา    21   หน่วยกิต

ภาควิชาภาษาศาสตร์เปิดสอนวิชาเฉพาะสาขาวิชาภาษาศาสตร์แบบวิชาโทสำหรับนิสิตที่เรียนวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทดังนี้

 

โปรแกรมปกติ

จำนวนหน่วยกิตรวมวิชาโท  21  หน่วยกิต ประกอบด้วย

วิชาบังคับเลือก  15  หน่วยกิต

วิชาเลือก  6  หน่วยกิต

รายวิชา

รายวิชาบังคับเลือก  15  หน่วยกิต

ให้เลือกรายวิชาต่อไปนี้  5  รายวิชา

2209212       ภาษามนุษย์

2209304       ระบบไวยากรณ์

2209305       ความหมายในภาษา

2209308       ระบบเสียง

2209344       ภาษาศาสตร์กับการแปล

2209369       ภาษาตระกูลขร้า-ไท

2209370       ภาษาและความคิด

2209371        ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น

2209373       ภาษากับวัฒนธรรม

2209374       ภาษากับคอมพิวเตอร์

2209375       ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3

2209376       คลังข้อมูลภาษา

2209377       ภาษาศาสตร์ภาคสนาม

2209378       ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด

2209379       ภาษากับเพศ

 

นิสิตสามารถเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิชาบังคับเลือกได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์

 

รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต

1. ให้เลือกจากรายวิชาบังคับเลือกที่เหลือ หรือ

2. ให้เลือกจากรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์ หรือให้เลือกจากรายวิชาอื่นๆในคณะอักษรศาสตร์ หรือในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์

 

โปรแกรมเกียรตินิยม

สำหรับนิสิตวิชาเอกสาขาวิชาอื่นในคณะที่มีคุณสมบัติดังนี้

  • มีความสนใจที่จะศึกษาด้านภาษาศาสตร์โดยเน้นการวิจัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกต่อไป
  • ผ่านการเรียนในชั้นปีที่ 1 ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75 และเรียนรายวิชาในหลักสูตรมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต กรณีได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.75 แต่สูงกว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ 3.50 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์
  • ต้องได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาเอกที่นิสิตสังกัดอยู่

จำนวนหน่วยกิตวิชาโทรวม 20 หน่วยกิต ประกอบด้วย

รายวิชาเอกัตศึกษาที่ภาควิชาเปิดสอนหรือรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  12  หน่วยกิต

ปริญญานิพนธ์  8  หน่วยกิต

รายวิชา

1. เอกัตศึกษา/รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาโดยความเห็นชอบของภาควิชาภาษาศาสตร์  12 หน่วยกิต

2209591        เอกัตศึกษา 1                                                          3 (0-9-0)

Independent Study I

2209592       เอกัตศึกษา 2                                                         3 (0-9-0)

Independent Study II

2209593       เอกัตศึกษา 3                                                         3 (0-9-0)

Independent Study III

2209594       เอกัตศึกษา 4                                                         3 (0-9-0)

Independent Study IV

2. ปริญญานิพนธ์ 8 หน่วยกิต

2209597       ปริญญานิพนธ์ 1                                                     4 หน่วยกิต

Senior Project I

2209598       ปริญญานิพนธ์ 2                                                    4 หน่วยกิต

Senior Project II

 


Minor in Linguistics

 

The department of linguistics offers a minor in Linguistics for both Arts and non-Arts students.

Total credits  21  credits

Compulsory electives  15  credits

Electives  6  credits

Courses

Compulsory electives 15 credits

2209212           Human Language                                                         3 (3-0-6)

2209304           Grammatical System                                                   3 (3-0-6)

2209305           Meaning in Language                                                  3 (3-0-6)

2209308           Sound System                                                               3 (3-0-6)

2209344           Language and Translation                                          3 (3-0-6)

2209369           Kra-Dai Languages                                                       3 (3-0-6)

2209370           Language and Mind                                                      3 (3-0-6)

2209371           Introduction to Romance Linguistics                        3 (3-0-6)

2209373           Language and Culture                                                  3 (3-0-6)

2209374           Language and Computer                                             3 (3-0-6)

2209375           Languages in ASEAN+3                                               3 (3-0-6)

2209376           Language Corpora                                                         3 (3-0-6)

2209377           Field Linguistics                                                             3 (2-2-5)

2209378           Language and Marketing Communications             3 (3-0-6)

2209379           Language and Sex                                                          3 (3-0-6)

See course descriptions at Courses

Students may take graduate courses offered by the department of linguistics as compulsory electives if approved by the administrative committee of the department of linguistics.

Electives 6 credits

1. The rest of the courses aside from those taken as compulsory electives or

2. Graduate courses offered by the department of linguistics, the Faculty of Arts or Chulalongkorn University if approved by the administrative committee of the department of linguistics.

 

Honors Program

  • The Honors Program is for students who are interested in studying linguistics and doing linguistic research as background.
  • Students who are eligible for the Program are those who have earned no less than 3.75 GPA during their first undergraduate year and taken the bachelor’s degree courses for at least 36 credits. The eligibility of students with their GPA lower than 3.75 but higher than 3.50 is subject to the consideration of the administrative committee of the department of linguistics.
  • Students must have been given approval from the major department.

Total credits  20  credits

Independent Study courses offered by the department of linguistics or Graduate courses  12  credits

Senior Project  8  credits

Courses

1. Independent Study or graduate courses with the approval of the administrative committee of the department of linguistics 12 credits

2209591           Independent Study I                                                     3 (0-9-0)

2209592           Independent Study II                                                   3 (0-9-0)

2209593           Independent Study III                                                 3 (0-9-0)

2209594           Independent Study IV                                                 3 (0-9-0)

2. Senior Project 8 credits

2209597           Senior Project I                                                             4 credits

2209598           Senior Project II                                                           4 credits