คำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี

คำอธิบายรายวิชาระดับปริญญาตรี
Undergraduate Course Description

 

วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาอื่น (ส่วนหนึ่งของสาขาวิชาเทคโนโลยีภาษาและสารสนเทศ)

 

2200290     พื้นฐานมนุษยศาสตร์ดิจิทัล         3 (3-0-6)

ภาพรวมของแนวคิด เครื่องมือ กิจกรรมและข้อถกเถียงทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัล ความแตกต่างระหว่างมนุษยศาสตร์แบบดั้งเดิมกับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล ผลของมนุษยศาสตร์ดิจิทัลต่อการวิจัยและศาสตร์ทางมนุษยศาสตร์

Introduction to Digital Humanities

INTRO DIGITAL HUMAN

Overview of the concepts, tools, activities and debates of the digital humanities; contrast between traditional and digital humanities; effects of digital humanities on humanities research

 

2200490      สัมมนามนุษยศาสตร์ดิจิทัล          3 (3-06)

สัมมนาประเด็นทางมนุษยศาสตร์ดิจิทัล

Seminar on Digital Humanities

SEM DIGITAL HUMAN

Seminar on issues in digital humanities.

 

2206323      ระบบสารสนเทศสำหรับมนุษยศาสตร์          3 (306)

ลักษณะและวงจรชีวิตของระบบสารสนเทศที่ใช้ในสาขามนุษยศาสตร์ การจัดการโครงการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิธีการและเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ การอนุวัตระบบ การบำรุงรักษาระบบ

Information System for the Humanities

INFO SYS HUMAN

Characteristics and life cycle of information systems in the Humanities; system analysis and design project management; methods and tools for system analysis and design; system implementation; system maintenance.

 

2206285      การแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล        3 (306)

หลักการพื้นฐานการแปลงทรัพยากรสารสนเทศให้อยู่ในรูปดิจิทัล กระบวนการแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล

Digitization of Information Resources

DIGIT INFO RES

Fundamental principles of the digitization of information resources; digitization process; legal and ethical considerations in digitization.

 

2206289      การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายในงานสารสนเทศ        3 (306)           

ความหมาย ประเภท และวิวัฒนาการของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ทฤษฎีการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การส่งผ่านข้อมูลในแบบต่าง ๆ สถาปัตยกรรมการสื่อสาร การประยุกต์ใช้งานการสื่อสารข้อมูลในงานสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย

Data Communications and Networking in Information work

DATA COMM NETWORK

Definition, types and evolution of data communications and networking; theories of data communications and computer network; hardware and software of data communications and networking; transmission of data in different ways; communication architecture; application of data communications in information work and network security. ​

 

2206366      สถิติเพื่อการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์       3 (306)

ข้อมูล ตัวแปรและการคำนวณเบื้องหลังสถิติ  การสรุปข้อมูล  การวัดความถี่  การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม  ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  การตีความและการนำเสนอสถิติ

Statistics for Humanities Research

STAT HUMAN RES

Data, variables, and computing behind statistics; summarizing data; measuring frequency; comparing between groups; relationships between variables; interpreting and presenting statistics.

 

2206385      การจัดการฐานข้อมูลสำหรับมนุษยศาสตร์        3 (306)

ลักษณะฐานข้อมูลในสาขามนุษยศาสตร์ การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง

Database Management for the Humanities

DATA MGT HUMAN

Characteristics of databases in the humanities; design and development of relational database; SQL language; design and development of database for unstructured data.

 

2206386      การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในงานสารสนเทศ       3 (306)

แนวคิดสำคัญเกี่ยวกับการออกแบบส่วนต่อประสานที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง  วิธีการออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ในงานสารสนเทศ  การประเมินส่วนต่อประสานกับผู้ใช้

User Interface Design in Information Work

USE IN DE INF WRK

Major concepts relevant to interface design which is user-centered; user interface design methods in information work; user interface evaluation.

 

2206442      เครื่องมือสำหรับมนุษยศาสตร์ดิจิทัล      3 (306)

ขอบเขตของมนุษยศาสตร์ดิจิทัล เครื่องมือในการจัดการ วิเคราะห์ และสร้างมโนทัศน์ข้อมูลในมนุษยศาสตร์ดิจิทัล

Tools for Digital Humanities

TOOLS DIGIT HUMAN

Scope of digital humanities; tools for data management, analysis, and visualization in digital humanities.

 

2206489      การศึกษาอิสระ      3 (16-2)

(เงื่อนไขรายวิชา: ได้รับอนุญาตจากคณะให้เรียน )

การวิจัยเรื่องคัดเฉพาะทางสารสนเทศศึกษาตามความสนใจของผู้ศึกษา การนำเสนอผลงานวิจัย

Independent Study

INDEP STUDY

(CONDITION: CF Consent of faculty)

Research on a selected topic of student’s interest in information studies; presentation of research work.

 

2206491      โครงการสารสนเทศศึกษา 1       3 (162)

โครงการวิจัยพื้นฐานหรือโครงการวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศศึกษา

Project in Information Studies I

PROJ INFO STUD I

Basic research or research and development project in information studies.

 

2206492     โครงการสารสนเทศศึกษา 2       3 (162)

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2206491 โครงการสารสนเทศศึกษา 1)

โครงการวิจัยพื้นฐานหรือโครงการวิจัยและพัฒนาด้านสารสนเทศศึกษา

Project in Information Studies II

PROJ INFO STUD II

(CONDITION: PRER 2206491 PROJ INFO STUD I)

Basic research or research and development project in information studies.

 


 

วิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาภาษาศาสตร์

 

2209161     ภาษาทัศนา       3 (3-0- 9)

นิยามและขอบเขตของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียงในภาษา  ระบบเสียง โครงสร้างคำไวยากรณ์ ความหมาย ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษาภาษากับสังคม  และการเรียนรู้ภาษา การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ การตีความข้อมูลทางภาษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

Introduction to Language

INTRO LANG

Definition and scope of linguistics; characteristics of human language; basic concepts about speech sounds, sound system, word structure, grammar, meaning, writing system, language change, language and society, and language learning; linguistic analysis of languages; interpretation of qualitative and quantitative language data.

 

2209212     ภาษามนุษย์     3 (3-0-6)

นิยามของภาษาวิวัฒนาการของภาษา ลักษณะของภาษามนุษย์ มโนทัศน์พื้นฐานเกี่ยวกับเสียง ระบบเสียง ระบบคำ โครงสร้างประโยคและความหมาย การวิเคราะห์ภาษาตามแนวภาษาศาสตร์ ระบบการเขียน การเปลี่ยนแปลงของภาษา ภาษากับสังคม ภาษากับสมอง

Human Language

HUMAN LANG

Definition of language; language evolution; characteristics of human language; basic concepts about sounds, sound systems, sentence structures and meanings; linguistic analysis; writing systems; language change; language and society; language and the brain.

 

2209261      พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ      3 (306)

มโนทัศน์พื้นฐานของการเขียนโปรแกรม ตัวแปร ตัวดำเนินการโครงสร้างข้อมูล การควบคุมลำดับการทำงาน โปรแกรมย่อย การฝึกเขียนโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อความ

Basic Programming for Natural Language Processing

BASIC PROG NLP

Basic concepts of programming: variables, operators, data structure, control flow, subroutines; text processing programming practicum.

 

2209304     ระบบไวยากรณ์     3 (3-0-6)

มโนทัศน์ของคำ วลี และประโยค โครงสร้างของคำ วลี และประโยค ชนิดของคำประเภททางไวยากรณ์ ความสัมพันธ์ของคำในวลี วากยสัมพันธ์ของวลีในประโยควิเคราะห์ระบบไวยากรณ์ในข้อมูลที่มีความยากระดับกลางในภาษาต่างๆ

Grammatical System

GRAM SYSTEM

Concepts of words, phrases, and sentences; word, phrase, and sentence structures; parts of speech; grammatical categories; relationship of words in a phrase; relationship of phrases in a sentence; analysis of the grammatical system in intermediate-level data from various languages.

 

2209305     ความหมายในภาษา     3 (3-0-6)

นิยามของความหมายในภาษา ความหมายประเภทต่างๆในระดับคำแนวทางการกำหนดความหมายของคำ วงความหมาย ความหมายเหมือน ความหมายตรงกันข้ามและการพ้องรูปพ้องเสียง

Meaning in Language

MEANING LANG

Definition of linguistic meaning; different types of lexical meaning; approaches in determining lexical meaning; semantic fields; synonymy, antonymy, and homonymy.

 

2209308    ระบบเสียง     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางทฤษฎีสัทวิทยา การฝึกวิเคราะห์ระบบเสียง ปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาที่น่าสนใจ

Sound System

SOUND SYSTEM

Important concepts in phonological theory; practice in phonological analysis;interesting phonological phenomena.

 

2209309     การแปรและการเปลี่ยนแปลงในภาษา       3 (306)

การแปรของภาษาตามปัจจัยทางภาษาและสังคม การเปลี่ยนแปลงของภาษาประเภทต่างๆ ปัจจัยที่ทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลง ความสัมพันธ์ระหว่างการแปรของภาษากับการเปลี่ยนแปลงของภาษา

Variation and Change in Language

VAR CHANGE LANG

Language variation according to linguistic and social factors; types of language change; factors contributing to language change; relationship between language variation and change.

 

2209344     ภาษาศาสตร์กับการแปล     3 (3-0-6)

ความรู้เรื่องลักษณะและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มีอยู่ในภาษาซึ่งได้จากการศึกษาทางภาษาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำหรับการแปล

Linguistics and Translation

LING TRANSL

Knowledge of characteristics and phenomena in language derived from linguistic studies serving as a foundation for translation.

 

2209368     การวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์        3 (306)

ลักษณะสำคัญของระบบเสียงและระบบไวยากรณ์ภาษาไทย ปรากฏการณ์ทางเสียง ไวยากรณ์ ​ความหมาย การเปลี่ยนแปลง และการแปรในภาษาไทยที่น่าสนใจและแนวทางการวิเคราะห์ การประยุกต์ใช้ในด้านเทคโนโลยีภาษา และแวดวงอื่นๆ

Linguistics Analysis of Thai

LING ANALYS THAI

Characteristics of the sound system and the grammatical system of Thai; Selected phenomena relating to sound, grammar, meaning, language change, and language variation in Thai linguistics and their analyses; application in language technology and other domains

 

2209369     ภาษาตระกูลขร้า-ไท     3 (3-0-6)

พัฒนาการของภาษาตระกูลขร้า-ไท ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไท ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาตระกูลขร้า-ไทกับภาษาตระกูลอื่น วิธีการศึกษาภาษาตระกูลขร้า-ไท ภาษาไทยในฐานะภาษาตระกูลขร้า-ไท ประเด็นคัดสรรเกี่ยวกับภาษาตระกูลขร้า-ไท

Kra-Dai Languages

KRA DAI LANGUAGES

Development of Kra-Dai languages; relationship among Kra-Dai languages; relationship between Kra-Dai languages and other language families; methods for studying Kra-Dai languages; Thai as a Kra-Dai language; selected issues concerning Kra-Dai languages.

 

2209370     ภาษาและความคิด     3 (3-0-6)

ความสามารถทางภาษาของมนุษย์และสัตว์ การรับภาษาของเด็ก การรับรู้เสียงพูด การเข้าใจภาษา การผลิตภาษา การรับภาษาที่สอง สมองกับภาษา ภาษา วัฒนธรรม และปริชาน

Language and Mind

LANG MIND

Language ability in human beings and animals; child language acquisition; speech perception; language comprehension; language production; second language acquisition; brain and language; language, culture and cognition.

 

2209371     ภาษาศาสตร์ภาษาโรมานซ์เบื้องต้น     3 (3-0-6)

นิยามกลุ่มภาษาโรมานซ์ ความหลากหลายของภาษาในกลุ่มโรมานซ์ ลักษณะสำคัญของภาษากลุ่มโรมานซ์ พัฒนาการของภาษากลุ่มโรมานซ์จากภาษาละติน สถานการณ์ทางภาษาของภาษากลุ่มโรมานซ์ในโลกปัจจุบัน

Introduction to Romance Linguistics

INTRO ROMANCE LING

Definition of the Romance language family; diversity of Romance languages; characteristics of Romance languages; development from Latin into Romance languages; current linguistic situation of Romance languages.

 

2209372      ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น         3 (306)

แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ระบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติแบบใช้กฎ แบบอิงสถิติ และแบบเครือข่ายนิวรอล การประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติในงานต่าง ๆ

Introduction to Computational Linguistics

INTRO COMPU LING

Basic concepts and theories related to natural language processing; rule-based, statistical-based, and neural network approaches; applications of natural language processing.

 

2209373     ภาษากับวัฒนธรรม     3 (3-0-6)

ลักษณะของภาษากับลักษณะของวัฒนธรรม ภาษากับโลกทัศน์การจำแนกประเภททางไวยากรณ์และทางวัฒนธรรมทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับคำเรียกสี คำเรียกญาติ และ อุปลักษณ์ ภาษากับเพศระบบภาษาและวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ

Language and Culture

LANG CULTURE

Characteristics of language and culture; language and world view; grammatical and cultural categories; theories and research on color terms, kinship terms, and metaphor; language and gender; linguistic and cultural systems of various communities.

 

2209374     ภาษากับคอมพิวเตอร์     3 (3-0-6)

การจัดเก็บภาษาในคอมพิวเตอร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติด้วยคอมพิวเตอร์ การเปรียบเทียบภาษาคอมพิวเตอร์กับภาษาธรรมชาติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาภาษา

Language and Computer

LANG COMPUTER

Representation of languages in the computer; computer processing of natural languages; comparison between computer languages and natural languages; use of computers in language study.

 

2209375     ภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+สาม     3 (3-0-6)

ความหลากหลายทางภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จีน เกาหลี และญี่ปุ่น

Languages in ASEAN+3

LANG ASEAN+3

Linguistic diversity in ASEAN+3; language profiles of ASEAN countries and in China, Korea, and Japan.

 

2209376     คลังข้อมูลภาษา     3 (3-0-6)

การออกแบบและการสร้างคลังข้อมูลภาษา เครื่องมือและวิธีการสร้าง  ค้นคืน และวิเคราะห์คลังข้อมูลภาษา การใช้คลังข้อมูลในการวิจัยและการประยุกต์ใช้คลังข้อมูล

Language Corpora

LANG CORPORA

Design and construction of language corpora; tools and methodology in constructing, retrieving, and analyzing language corpora; research use and application of corpora.

 

2209377     ภาษาศาสตร์ภาคสนาม     3 (2-2-5)

เทคนิคการเก็บข้อมูลภาษาเพื่อการวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์แง่มุมต่างๆ การบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม

Field Linguistics

FIELD LING

Techniques for eliciting language data for several aspects of linguistic analysis; recording and analysis of linguistic data from the field.

 

2209378     ภาษากับการสื่อสารทางการตลาด     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด องค์ประกอบทางเสียงคําและความหมายของชื่อตราสินค้าที่สัมพันธ์กับการรับรู้คุณลักษณะสินค้า บทบาทของโครงสร้างและการใช้ภาษาในกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด

Language and Marketing Communications

LANG MKTG COM

Major linguistic concepts relating to marketing communications; sound, wordand meaning components of brand names relating to the perception of product attributes;roles of linguistic structure and use in marketing communications strategy.

 

2209379     ภาษากับเพศ     3 (3-0-6)

มโนทัศน์สําคัญทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของภาษากับเพศทั้งเพศสรีระเพศสภาวะและเพศวิถี การแปรของภาษาตามเพศ การใช้ภาษาเพื่อบ่งชี้เพศ การสร้างและแสดงตัวตนทางเพศผ่านภาษา บทบาทของภาษาที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศในสังคม

Language and Sex

LANG SEX

Major linguistic concepts relating to the relationship between language andsex/gender/sexuality; linguistic variation and sex/gender/sexuality; use of language to indexsex/gender/sexuality; construction and presentation of sex/gender/sexuality; of the self throughlanguage; roles of language as related gender/sex/sexual diversity in society.

 

2209380      เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์         3 (3-0-6)

เรื่องทางภาษาศาสตร์ที่น่าสนใจ

Selected topics in linguistics

SEL TOP LANG TECH

Interesting topics in linguistics.

 

2209381      เทคโนโลยีวัจนะ       3 (306)

ลักษณะทางกลสัทศาสตร์ของเสียงพูด ระเบียบวิธีทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์เสียงพูด ระบบรู้จําเสียงพูดอัตโนมัติ การสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความ

Speech Technology

SPEECH TECH

Acoustic characteristics of speech; statistical methods for speech analysis; automatic speech recognition; text-to-speech synthesis.

 

2209382     การแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์      3 (306)

มโนทัศน์พื้นฐานและวิธีการทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ การแปลโดยยึดคำเป็นหลัก การแปลโดยยึดวลีเป็นหลัก การแปลโดยยึดวากยสัมพันธ์เป็นหลัก การฝึกพัฒนาระบบการแปลภาษา

Machine translation

MACHINE TRANSL

Basic concepts and statistical methods in Machine translation; word-based translation, phrase-based translation; syntax-based translation; Practicum in building translation systems

 

2209390      เรื่องคัดเฉพาะทางเทคโนโลยีภาษา      3 (306)

เรื่องทางเทคโนโลยีภาษาที่น่าสนใจ

Selected Topics in Language Technology

SEL TOP LANG TECH

Interesting topics in language technology.

 

2209591     เอกัตศึกษา 1     3 (0-9-0)

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ

Independent Study I

INDEPT STUD I

(CONDITION: CONSENT OF FACULTY)

In-depth study of one or more topics of special interest in linguistics.

 

2209592     เอกัตศึกษา 2     3 (0-9-0)

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2209551 เอกัตศึกษา 1 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ

Independent Study II

INDEPT STUD II

(CONDITION: PRER 2209551 INDEPT STUD I OR CONSENT OF FACULTY)

In-depth study of one or more topics of special interest in linguistic

 

2209593     เอกัตศึกษา 3     3 (0-9-0)

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2209552 เอกัตศึกษา 2 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ

Independent Study III

INDEPT STUD III

(CONDITION: PRER 2209552 INDEPT STUD II OR CONSENT OF FACULTY)

In-depth study of one or more topics of special interest in linguistics.

 

2209594     เอกัตศึกษา 4     3 (0-9-0)

(เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2209553 เอกัตศึกษา 3 หรือรายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน)

การศึกษาอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่น่าสนใจทางภาษาศาสตร์หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ

Independent Study IV

INDEPT STUD IV

(CONDITION: PRER 2209553 INDEPT STUD III OR CONSENT OF FACULTY)

In-depth study of one or more topics of special interest in linguistic

 

2209597     ปริญญานิพนธ์ 1     4  หน่วยกิต

Senior Project 1

 

2209598     ปริญญานิพนธ์ 2     4  หน่วยกิต

Senior Project 2