หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2555

[For English, please scroll down]

 

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

พ.ศ. 2555

 

โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวม 36 หน่วยกิต แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แบบคือ แผน ก1 และ แผน ก2 โดยนิสิตสามารถเลือกที่จะเรียนแผนการเรียนแบบใดก็ได้

แผน ก1
เป็นแผนการศึกษาที่นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาต่างๆเพื่อเก็บหน่วยกิต แผนการศึกษานี้จะประกอบไปด้วยวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว

แผน ก2
นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆรวม 24 หน่วยกิต ประกอบกับวิทยานิพนธ์อีก 12 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก1

รายวิชาเรียน          –  หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต

 

รายวิชา

2209816     วิทยานิพนธ์          36  หน่วยกิต

 

** หมายเหตุ นิสิตที่เลือกเรียนแผนการเรียน ก1 แม้จะไม่ต้องลงเรียนรายวิชาต่างๆ แต่จะต้องลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์

 

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก2

รายวิชาเรียน          24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ          18 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก          6 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต

 

 

รายวิชา

รายวิชาบังคับ          18 หน่วยกิต (เรียน 6 รายวิชา)

2209512     สัทวิทยาพื้นฐาน

2209522     วากยสัมพันธ์พื้นฐาน

2209532     อรรถศาสตร์พื้นฐาน

2209542     การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา

2209621     ทฤษฎีภาษาศาสตร์

2209741     เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์

รายวิชาเลือก          6 หน่วยกิต (เลือกเรียน 2 รายวิชา)

วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต

2209811     วิทยานิพนธ์          12 หน่วยกิต

 

** สามารถดูคำอธิบายรายวิชาได้ที่ รายวิชา

** ทุกรายวิชามีจำนวนหน่วยกิตเท่ากันหมด (3 หน่วยกิต) ยกเว้นวิทยานิพนธ์ มีจำนวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต

 


 

 

Master’s Degree Program in Linguistics 2013

 

Plan A1

Coursework          – credits

Thesis          36 credits

 

Course

2209816     Thesis          36 credits

 

Plan A2

Coursework          24 credits

Core courses          18 credits

Elective courses          6 credits

Thesis          12 credits

 

 

Courses

Core courses          18 credits

2209512     Fundamental Phonology

2209522     Fundamental Syntax

2209532     Fundamental Semantics

2209542     Language Variation and Change

2209621     Linguistic Theories

2209741     Research Techniques in Linguistics

Elective courses          6 credits

Thesis          12 credits

2209811     Thesis          12 credits

 

** See course descriptions at Courses

** Every course is a 3-credit course except Thesis