หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต พ.ศ. 2555

[For English, please scroll down]

 

หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

พ.ศ. 2555

 

หลักสูตรปริญญาเอกแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆคือ แบบที่ 1 (แบ่งออกเป็นแบบ 1.2 และ 1.2) นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาต่างๆและส่งเฉพาะวิทยานิพนธ์เท่านั้น กับแบบที่ 2 (แบ่งออกเป็นแบบ 2.1 และ 2.2) นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาต่างๆตามที่กำหนดและส่งวิทยานิพนธ์

 

แผนการเรียน แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม
วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต

 

แบบ 1.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า)

รายวิชาเรียน          – หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์          60 หน่วยกิต

รายวิชา

2209829     วิทยานิพนธ์          60 หน่วยกิต

 

แบบ 1.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม)

รายวิชาเรียน          – หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์          87 หน่วยกิต

รายวิชา

2209830     วิทยานิพนธ์          87 หน่วยกิต

 

แบบ 2.1 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า)

รายวิชาเรียน          24 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ          6 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก          18 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต

รายวิชา

รายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต

สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประเมินผลเป็น S/U

2209512     สัทวิทยาพื้นฐาน

2209522     วากยสัมพันธ์พื้นฐาน

2209532     อรรถศาสตร์พื้นฐาน

2209542     การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา

รายวิชาบังคับ          6 หน่วยกิต (เรียน 2 รายวิชา)

2209621     ทฤษฎีภาษาศาสตร์

2209741     เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์

รายวิชาเลือก          18 หน่วยกิต (เลือกเรียน 6 รายวิชา)

วิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต

2209826     วิทยานิพนธ์          36 หน่วยกิต

** ทุกรายวิชามีจำนวนหน่วยกิตเท่ากันหมด (3 หน่วยกิต) ยกเว้นวิทยานิพนธ์

** ในภาคการศึกษาภาคใดที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

** สามารถดูคำอธิบายรายวิชาได้ที่ รายวิชา

 

แบบ 2.2 (เข้าศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม)

รายวิชาเรียน          39 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับ          18 หน่วยกิต

รายวิชาเลือก          21 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต

รายวิชา

รายวิชาบังคับ          18 หน่วยกิต (เรียน 6 รายวิชา)

2209512     สัทวิทยาพื้นฐาน

2209522     วากยสัมพันธ์พื้นฐาน

2209532     อรรถศาสตร์พื้นฐาน

2209542     การแปรและการเปลี่ยนแปลงทางภาษา

2209621     ทฤษฎีภาษาศาสตร์

2209741     เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์

รายวิชาเลือก          21 หน่วยกิต (เลือกเรียน 7 รายวิชา)

เหมือนรายวิชาเลือกของแบบ 2.1

วิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต

2209828     วิทยานิพนธ์          48 หน่วยกิต

** ในภาคการศึกษาภาคใดที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนา  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

** สามารถดูคำอธิบายรายวิชาได้ที่ รายวิชา

** ทุกรายวิชามีจำนวนหน่วยกิตเท่ากันหมด (3 หน่วยกิต) ยกเว้นวิทยานิพนธ์

 


 

 

Ph.D. Program in Linguistics 2013

 

Plan 1.1 (research only, with M.A.)

Coursework          – credits

Dissertation          60 credits

Courses

2209829     Dissertation          60  credits

 

Plan 1.2 (research only, with honor in Bachelor degree)

Coursework          – credits

Dissertation          87 credits

Courses

2209830     Dissertation          87 credits

 

Plan 2.1 (with M.A.)

Coursework          24 credits

Core courses          6 credits

Elective courses          18 credits

Dissertation          36 credits

Courses

Basic courses without credits for students without linguistic background (S/U grading)

2209512     Fundamental Phonology

2209522     Fundamental Syntax

2209532     Fundamental Semantics

2209542     Language Variation and Change

Core courses          6 credits

2209621     Linguistic Theories

2209741     Research Techniques in Linguistics

Elective courses          18 credits

Dissertation          36 credits

2209826     Dissertation

** Students are required to take a dissertation seminar 2209894 without credit in every semester if they do not take any seminar courses in that semester.

** See course descriptions at Courses

** Every course is a 3-credit course except Dissertation.

 

 

Plan 2.2 (with honor in Bachelor degree)

Coursework          39 credits

Core courses          18 credits

Elective courses          21 credits

Dissertation          48 credits

 

Courses

Core courses          18 credits

2209512     Fundamental Phonology

2209522     Fundamental Syntax

2209532     Fundamental Semantics

2209542     Language Variation and Change

2209621     Linguistic Theories

2209741     Research Techniques in Linguistics

Elective courses          21 credits

Same as Plan 2.1

Dissertation          48 credits

2209828     Dissertation          48 credits

** Students are required to take a dissertation seminar 2209894 without credit in every semester if they do not take any seminar courses in that semester.

** See course descriptions at Courses

** Every course is a 3-credit course except Dissertation.