อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

[For English, please click]

อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

Doctor of Philosophy Program in Linguistics

 

  • จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • เปิดรับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตโดยไม่จำกัดสาขา
2. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

 

แผนการศึกษา

หลักสูตรปริญญาเอกแบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆคือ

แบบที่ 1 (แบ่งออกเป็นแบบ 1.2 และ 1.2) นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ และส่งเฉพาะวิทยานิพนธ์เท่านั้น

แบบที่ 2 (แบ่งออกเป็นแบบ 2.1 และ 2.2) นิสิตต้องลงเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามที่กำหนดและส่งวิทยานิพนธ์

แผนการเรียน แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
คุณสมบัติ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนในระดับเกียรตินิยม
ระยะเวลา 3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปี
หน่วยกิตรวม 60 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต 60 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
วิชาเลือก 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 60 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 48 หน่วยกิต

นิสิตในหลักสูตรทุกแบบจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

 

รายวิชา

แบบ 1.1

2209829 วิทยานิพนธ์
Dissertation 60 หน่วยกิต

แบบ 1.2

2209830 วิทยานิพนธ์
Dissertation 87 หน่วยกิต

แบบ 2.1

รายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
สำหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประเมินผลเป็น S/U
2209501 สัทศาสตร์ Phonetics 3 (3-0-9)
2209511 สัทวิทยา Phonology 3 (3-0-9)
2209521 วากยสัมพันธ์ Syntax 3 (3-0-9)
2209531 อรรถศาสตร์ Semantics 3 (3-0-9)
2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ Historical Linguistics 3 (3-0-9)
รายวิชาบังคับ (3 หน่วยกิต)
2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ Linguistic Theories 3 (3-0-9)
รายวิชาเลือก (21 หน่วยกิต)
นิสิตสามารถเลือกวิชาเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ โดยต้องเป็นวิชาสัมมนาอย่างน้อย 1 รายวิชา
2209625 วิทยาหน่วยคำ

Morphology

3 (3-0-9)
2209631 กลสัทศาสตร์

Acoustic Phonetics

3 (3-0-9)
2209632 นิติสัทศาสตร์

Forensic Phonetics

3 (3-0-9)
2209635 วจนะภาษาที่สอง

Second Language Speech

3 (3-0-9)
2209634 วัจนปฏิบัติศาสตร์

Pragmatics

3 (3-0-9)
2209641 วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์

Linguistic Field Method

3 (3-0-9)
2209642 สัทสัมพันธ์

Prosody

3 (3-0-9)
2209643 ภาษาศาสตร์ประยุกต์

Applied Linguistics

3 (3-0-9)
2209645 ภาษาศาสตร์ปริชาน

Cognitive Linguistics

3 (3-0-9)
2209646 แบบลักษณ์ภาษา

Linguistic Typology

3 (3-0-9)
2209653 ภาษาศาสตร์สังคม

Sociolinguistics

3 (3-0-9)
2209654 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา

Psycholinguistics

3 (3-0-9)
2209655 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Southeast Asian Linguistics

3 (3-0-9)
2209656 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

Ethnolinguistics

3 (3-0-9)
2209663 การรับภาษา

Language Acquisition

3 (3-0-9)
2209670 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Computational Linguistics

3 (3-0-9)
2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

Programming for Natural Language Processing

3 (3-0-9)
2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล

Corpus Linguistics

3 (3-0-9)
2209675 ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท

Kra-Dai Linguistics

3 (3-0-9)
2209676

 

ปริจเฉทคอมพิวเตอร์

Computational Discourse

3 (3-0-9)

 

2209677

 

แบบจำลองการเรียนรู้หยั่งลึกสำหรับการประมวลผลภาษา

Deep learning models in Natural Language Processing

3 (3-0-9)

 

2209705 สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา

Seminar in Phonetics and Phonology

3 (3-0-9)
2209724 สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์

Seminar in Syntax and Semantics

3 (3-0-9)
2209725 สัมมนาภาษาศาสตร์ปริชานและแบบลักษณ์ภาษา

Seminar in Cognitive Linguistics and Linguistic Typology

3 (3-0-9)
2209752 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ

Seminar in Historical Linguistics

3 (3-0-9)
2209753 สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม

Seminar in Sociolinguistics

3 (3-0-9)
2209756 สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์

Seminar in Ethnolinguistics

3 (3-0-9)
2209757 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์

Selected Topics in Linguistics

3 (3-0-9)
2209770 สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์

Seminar in Computational Linguistics

3 (3-0-9)
2209772 เอกัตศึกษา

Individual Study

3 (0-12-0)
2209773 การอ่านตามกำหนด

Directed Readings

3 (0-12-0)
2209774 การวิจัยตามกำหนด

Directed Research

3 (0-12-0)
          นิสิตสามารถเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในภาควิชาอื่น ๆ ของคณะอักษรศาสตร์หรือคณะอื่น ๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวิชาเลือกได้ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารภาควิชาภาษาศาสตร์
วิทยานิพนธ์
2209826 วิทยานิพนธ์
Dissertation 36 หน่วยกิต

แบบ 2.2

รายวิชาบังคับ (18 หน่วยกิต)
2209501 สัทศาสตร์ Phonetics 3 (3-0-9)
2209511 สัทวิทยา Phonology 3 (3-0-9)
2209521 วากยสัมพันธ์ Syntax 3 (3-0-9)
2209531 อรรถศาสตร์ Semantics 3 (3-0-9)
2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ Historical Linguistics 3 (3-0-9)
2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ Linguistic Theories 3 (3-0-9)
รายวิชาเลือก (21 หน่วยกิต)
เหมือนรายวิชาเลือกของแบบ 2.1 โดยต้องเลือกเรียนรายวิชาสัมมนาอย่างน้อย 1 รายวิชา
วิทยานิพนธ์
2209828 วิทยานิพนธ์
Dissertation 48 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

แบบ 1.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2209829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2209829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
2209829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2209829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2209829 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2209829 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

 

แบบ 1.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต

 

แบบ 2.1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รายวิชาพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
2209501 สัทศาสตร์  
2209511 สัทวิทยา  
2209521 วากยสัมพันธ์  
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รายวิชาพื้นฐาน 0 หน่วยกิต
2209531 อรรถศาสตร์  
2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ  
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
2209826 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 15 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2209826 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2209826 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต

 

แบบ 2.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
รายวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
2209501 สัทศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2209511 สัทวิทยา 3 หน่วยกิต
2209521 วากยสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
2209531 อรรถศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
2209828 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2209828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2209828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
2209828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
2209828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น
2209828 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
2209828 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
รวม 3 หน่วยกิต