อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

หลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

              แบบ 1.1                60  หน่วยกิต           ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

              แบบ 1.2                87  หน่วยกิต           ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี

              แบบ 2.1                60  หน่วยกิต           ระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

              แบบ 2.2                87  หน่วยกิต           ระยะเวลาการศึกษา 5 ปี

โครงสร้างหลักสูตร

  แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 87 60 87
จำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน 24 39
รายวิชาบังคับ 3 12
รายวิชาเลือก 21 27
จำนวนหน่วยวิทยานิพนธ์ 60 87 36 48

หมายเหตุ

  1. สำหรับนิสิตแบบ 2.1 ที่ไม่มีพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
    ต่อไปนี้ 3 วิชา โดยไม่นับหน่วยกิตตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยประเมินผลเป็น S/U
2209503 สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (3-0-9)
  Phonetics and Phonology  
2209521 วากยสัมพันธ์ 3 (3-0-9)
  Syntax  
2209531 อรรถศาสตร์ 3 (3-0-9)
  Semantics  
  • นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต และประเมินผลเป็น S/U

รายวิชาบังคับ

แบบ 2.1 3 หน่วยกิต  
สัมมนาภาษาศาสตร์ 3 (3-0-9)
Linguistics Proseminar  
แบบ 2.2 12 หน่วยกิต  
สัมมนาภาษาศาสตร์ 3 (3-0-9)
Linguistics Proseminar  
สัทศาสตร์และสัทวิทยา 3 (3-0-9)
Phonetics and Phonology  
วากยสัมพันธ์ 3 (3-0-9)
Syntax  
อรรถศาสตร์ 3 (3-0-9)
Semantics  

รายวิชาเลือก

แบบ 2.1 21 หน่วยกิต
แบบ 2.2 27 หน่วยกิต
2209605* ปรากฏการณ์ทางสัทวิทยาในภาษาไทย Phonological Phenomina in Thai 3 (3-0-9)
2209606[1] สื่อหลากรูปแบบกับภาษาศาสตร์ประยุกต์ Multimodality and Applied Linguistics 3 (3-0-9)
2209607* ภาษาศาสตร์เชิงคลินิก Clinical Linguistics 3 (3-0-9)
2209611 ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ 3 (3-0-9)
  Historical Linguistics  
2209621 ทฤษฎีภาษาศาสตร์ 3 (3-0-9)
  Linguistic Theories  
2209625 วิทยาหน่วยคำ Morphology 3 (3-0-9)
2209631 กลสัทศาสตร์ Acoustic Phonetics 3 (3-0-9)
2209632 นิติสัทศาสตร์ Forensic Phonetics 3 (3-0-9)
2209634 วัจนปฏิบัติศาสตร์ Pragmatics 3 (3-0-9)
2209635 วจนะภาษาที่สอง Second Language Speech 3 (3-0-9)
2209641 วิธีปฏิบัติภาคสนามทางภาษาศาสตร์ Linguistics Field Methods 3 (3-0-9)
2209642 สัทสัมพันธ์ Prosody 3 (3-0-9)
2209643 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Applied Linguistics 3 (3-0-9)
2209645 ภาษาศาสตร์ปริชาน Cognitive Linguistics 3 (3-0-9)
2209646 แบบลักษณ์ภาษา Linguistic Typology 3 (3-0-9)
2209653 ภาษาศาสตร์สังคม Sociolinguistics 3 (3-0-9)
2209654 ภาษาศาสตร์จิตวิทยา Psycholinguistics 3 (3-0-9)
2209655 ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asian Linguistics 3 (3-0-9)
2209656 ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ Ethnolinguistics 3 (3-0-9)
2209663 การรับภาษา Language Acquisition 3 (3-0-9)
2209670 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Computational Linguistics 3 (3-0-9)
2209671 การเขียนโปรแกรมเพื่อการประมวลผลภาษาธรรมชาติ Programming for Natural Language Processing 3 (3-0-9)
2209673 ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล Corpus Linguistics 3 (3-0-9)
2209675 ภาษาศาสตร์ภาษาตระกูลขร้า-ไท Kra-Dai Linguistics 3 (3-0-9)
2209676   ปริจเฉทคอมพิวเตอร์ Computational Discourse 3 (3-0-9)
2209677   แบบจำลองการเรียนรู้หยั่งลึกสำหรับการประมวลผลภาษา Deep Learning Models in Natural Language Processing 3 (3-0-9)
2209705 สัมมนาสัทศาสตร์และสัทวิทยา Seminar in Phonetics and Phonology 3 (3-0-9)
2209724 สัมมนาวากยสัมพันธ์และอรรถศาสตร์ Seminar in Syntax and Semantics 3 (3-0-9)
2209725 สัมมนาภาษาศาสตร์ปริชานและแบบลักษณ์ภาษา Seminar in Cognitive Linguistics and Linguistic Typology 3 (3-0-9)
2209752 สัมมนาภาษาศาสตร์เชิงประวัติ Seminar in Historical Linguistics 3 (3-0-9)
2209753 สัมมนาภาษาศาสตร์สังคม Seminar in Sociolinguistics 3 (3-0-9)
2209756 สัมมนาภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ Seminar in Ethnolinguistics 3 (3-0-9)
2209757 เรื่องคัดเฉพาะทางภาษาศาสตร์ Selected Topics in Linguistics 3 (3-0-9)
2209764[2] สัมมนาภาษาศาสตร์จิตวิทยา Seminar in Psycholinguistics 3 (3-0-9)
2209770 สัมมนาภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ Seminar in Computational Linguistics 3 (3-0-9)
2209772 เอกัตศึกษา Individual Study 3 (0-12-0)
2209773 การอ่านตามกำหนด Directed Readings 3 (0-12-0)
2209774 การวิจัยตามกำหนด Directed Research 3 (0-12-0)

แผนการศึกษา

  • แบบ 1.1     
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2209829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2209829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
2209829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
2209897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2209829 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2209829 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2209829 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 6 หน่วยกิต
  รวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
  • แบบ 1.2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
2209897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
     
     
     
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น
2209830 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
2209830 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 6 หน่วยกิต
  รวมตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต
  • แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2209502* สัมมนาภาษาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2209503[4] สัทศาสตร์และสัทวิทยา S/U
  หรือ  
2209521 วากยสัมพันธ์ S/U
  หรือ  
2209531 อรรถศาสตร์ S/U
2209xxx รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2209503* สัทศาสตร์และสัทวิทยา S/U
  หรือ  
2209521 วากยสัมพันธ์ S/U
  หรือ  
2209531 อรรถศาสตร์ S/U
2209xxx รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
2209xxx รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
2209897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
           
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2209xxx รายวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
2209826 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 15 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2209826 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2209826 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
  รวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต
   
  • แบบ 2.2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น
2209502[5] สัมมนาภาษาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2209xxx รายวิชาบังคับ 6 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
2209xxx รายวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
2209xxx รายวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
         
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น
2209xxx รายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
2209897 การสอบวัดคุณสมบัติ S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย
2209xxx รายวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
2209828 วิทยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น
2209828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
2209828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น
2209828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
2209828 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาต้น
2209828 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 3 หน่วยกิต
     
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาปลาย
2209828 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
2209894 สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต S/U
  รวม 3 หน่วยกิต
  รวมตลอดหลักสูตร 87 หน่วยกิต