การร่วมเรียนในรายวิชาของภาควิชาภาษาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมเรียนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรปกติของภาควิชาภาษาศาสตร์ได้ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 รายวิชา (ดูรายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนในภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ที่นี่)   การประเมินผล สามารถประเมินผลการเรียนได้ 3 แบบ แบบปกติ (A, B+, B, C+, C, D+, D, และ F) หรือ แบบผ่านไม่ผ่าน (S/U) หรือ แบบร่วมฟังบรรยายเท่านั้น (V/W) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่… Read more »

รายวิชาที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

รายวิชาภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รายวิชาระดับปริญญาตรี 2209370 ภาษากับความคิด (Language and Mind) ในวิชานี้เราจะพยายามตอบคำถามเกี่ยวกับกระบวนการในการเรียนรู้ เข้าใจ และผลิตภาษาของมนุษย์ เราจะศึกษาว่าความสามารถทางภาษาของมนุษย์และสัตว์เหมือนและต่างกันอย่างไร เด็กเรียนรู้ภาษาได้อย่างไร เรารับรู้เสียงพูด เข้าใจภาษา และผลิตภาษาได้อย่างไร การเรียนรู้ภาษาที่สองมีกระบวนการอย่างไร และมีปัจจัยอะไรที่สำคัญบ้าง การทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับภาษามีธรรมชาติอย่างไร ภาษา ความคิด และวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาศาสตร์เบื้องต้นมาก่อน เวลาเรียน: วันพุธ  9.30 – 12.30… Read more »

การบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 “Put Humanities in AI”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายภาษาศาสตร์สู่สาธารณะครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Put Humanities in AI”   วิทยากร รศ. ดร.วิโรจน์ อรุณมานะกุล (ภาควิชาภาษาศาสตร์) รศ. ดร. พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) ผศ. ดร.ทรงพันธ์ เจิมประยงค์ (ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์) อ. ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ภาควิชาภาษาศาสตร์) คุณภัทราวุธ… Read more »

East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture: East Asian Relatives Revisited: On the Disunity between Gapped & Gapless Relatives By Prof.Kazuhiko Fukushima… Read more »

The difference between speech and voice ー Computational description and control of sentiment information embedded in speech ー

>>>>>>>   Presentation Slides  <<<<<<<< The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture: The difference between speech and voice : Computational description and… Read more »

In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case studies

The Department of Linguistics, Faculty of Arts, Chulalongkorn University cordially invites you to a special lecture:   In search for a perception-production link from an individual difference perspective: Two case… Read more »

อักษรพาที: “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “อิทธิพลของภาษาต่อการรับรู้ชื่อแบรนด์” โดย อ. ดร.ศุจิณัฐ​ จิตวิริยนนท์ (ออกอากาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811240730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

อักษรพาที: “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “ความเป็นชาติกับการเลือกใช้ภาษาในประเทศสิงคโปร์” โดย อ. ดร.ภาวดี สายสุวรรณ (ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201811170730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์

“ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

ภาควิชาภาษาศาสตร์ และศิษย์เก่าภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภูมิใจนำเสนอผลงานวิชาการล่าสุดของภาควิชา หนังสือ “ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระครบรอบ 42 ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” รวบรวมบทความอันทรงคุณค่าของปูชณียาจารย์ภาควิชาภาษาศาสตร์ที่เคยตีพิมพ์แล้ว หลายบทความเป็นบทความภาษาอังกฤษที่ได้รับการแปลเป็นภาษาไทย บทความที่รวบรวมไว้มีดังนี้ 1. การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคากริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษาทิเบต (On the emergence of epistemic meanings: A study of Tibetan deictic motion verbs)… Read more »

อักษรพาที: “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์”

เชิญรับฟังรายการ “อักษรพาที” ย้อนหลังในหัวข้อ “การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศในคณะอักษรศาสตร์” โดย ผศ. ดร.ธีราภรณ์ รติธรรมกุล และ ผศ.ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ คณอักษรศาสตร์) (ออกอากาศวันที่ 15 ธันวาคม 2561) ได้ที่ http://www.curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=201812010730 รับฟังรายการ “อักษรพาที” สบายๆ ยามเช้า ทุกวันเสาร์เวลา 7.30-7.55 น. ได้ที่วิทยุจุฬา 101.5 MHz จัดโดยฝ่ายส่งเสริมผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์