ทรัพยากรที่ให้บริการ

คำอธิบายของ resources

โปรแกรมและคลังข้อมูลภาษา

  • TLTK : Thai Langauge Toolkit  [TLTK Python notebook]
  • Thai Transcription : โปรแกรมถ่ายเสียงภาษาไทยเป็น IPA
  • Thai Romanization  :  โปรแกรมแปลงคำหรือชื่อภาษาไทยเป็นตัวอักษรโรมัน
  • Thai National Corpus :  ค้นหาตัวอย่างการใช้จากคลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ  33 ล้านคำ
  • Thai Concordance Online  :  โปรแกรมออนไลน์ค้นหาคำศัพท์ภาษาไทยที่ปรากฎในบริบทต่างๆจากคลีงข้อมูล
  • English-Thai Parallel Concordance  :  โปรแกรมออนไลน์ค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ-ไทยที่ปรากฎในบริบทต่างๆ (เหมาะสำหรับนิสิตที่สนใจศึกษาด้านการแปล)

ผลผลิตโครงการวิจัย