Scholarships

ทุนอุดหนุนการศึกษา
(Update สิงหาคม 2561)
For English, please scroll down.

นิสิตที่ประสงค์จะสมัครทุนการศึกษาทุกคนควรปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนดำเนินการสมัครทุน

 1. ทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติผู้มิสิทธิ์สมัคร
ป.เอก ป.โท
1. ค่าเล่าเรียน
2. เงินเดือนนิสิต
3. ค่าใช้จ่ายในการวิจัย
4. ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
1. เป็นนิสิตปริญญาเอก

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ ตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 และสอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว

3. มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 60 ขึ้นไป

หรือ TOEFL ตั้งแต่ 500 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป

4.  ศึกษาเต็มเวลาตลอดหลักสูตร

กำหนดการโดยประมาณ

ภาคต้น     รอบที่ 1  วันที่ 30 มี.ค.   รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.   รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย.

ภาคปลาย  รอบที่ 1  วันที่ 15 พ.ย.   รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา
จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติผู้มิสิทธิ์สมัคร
ป.เอก ป.โท
1. ค่าเล่าเรียน
2. เงินเดือนนิสิต
3. ค่าวัสดุเหมาจ่าย
1. ค่าเล่าเรียน

2. เงินเดือนนิสิต

1. เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท

 

2. มีคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

2.1 เป็นนิสิตที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนจากปริญญาโทเป็นปริญญาเอกในหลักสูตรการบริหารแบบต่อเนื่อง และมีแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

2.2 เป็นผู้ที่สมัครทุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต “100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และคณะกรรมการเห็นสมควรให้สมัครทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา

 

3. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้สอน หรือทุนอุดหนุนการศึกษาค่าเล่าเรียนของคณะและบัณฑิตวิทยาลัย หรือทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น

กำหนดการโดยประมาณ

ภาคต้น     รอบที่ 1 วันที่ 30 มี.ค.   รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.  รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย. 61

ภาคปลาย  รอบที่ 1 วันที่ 15 พ.ย.    รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติผู้มิสิทธิ์สมัคร
ป.เอก ป.โท
1. ค่าเล่าเรียน
2. เงินเดือน
3.ค่าวัสดุเหมาจ่าย
1. ค่าเล่าเรียน

2. เงินเดือน

1. เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 ประเภท

1.1 ประเภทพิการทางการศึกษา

1.2 ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์

 

2. ไม่ได้รับทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือแหล่งอื่น เว้นแต่รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย

กำหนดการโดยประมาณ

ภาคต้น      ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม

ภาคปลาย  ถึงวันที่ 20  ธันวาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาเฉพาะค่าเล่าเรียนประเภท 60/40
จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติผู้มิสิทธิ์สมัคร
ป.เอก ป.โท
1. ค่าเล่าเรียน มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1. เป็นนิสิตแรกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

 

2. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 3.50

 

3. เป็นนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบต่อเนื่อง และเพิ่งได้รับการอนุมัติการเปลี่ยนระดับการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาไม่เกิน 1 ปีการศึกษา

กำหนดการโดยประมาณ

ติดต่อภาควิชาภาษาศาสตร์ประมาณเดือนกรกฎาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน
จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติผู้มิสิทธิ์สมัคร
ป.เอก ป.โท
7000/เดือน 5000/เดือน 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก มีสถานภาพเป็นนิสิตสามัญและไม่รับทุนลักษณะที่ใกล้เคียงกับทุนนี้

2. มีความสามารถในการทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน

–       บรรยายทบทวน (ระดับปริญญาตรี)

–       ช่วยเตรียมและควบคุมการปฏิบัติงาน (ระดับปริญญาตรี)

–       ช่วยตรวจงานของนิสิต (ระดับปริญญาตรี)

–       ช่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน

กำหนดการโดยประมาณ

ติดต่อภาควิชาภาษาศาสตร์ประมาณเดือนกรกฎาคม

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ทุนอุดหนุนการศึกษานิสิตหลักสูตรปริญญาบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต สำหรับเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จำนวนเงินจัดสรร คุณสมบัติผู้มิสิทธิ์สมัคร
ป.เอก ป.โท
1. ค่าเล่าเรียน
2. เงินเดือนนิสิต
1. ประเภททุนนิสิตหลักสูตรปริญญาตรีเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

1.1 กำลังศึกษาปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00

1.2 มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป

หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป

 

2. ประเภททุนนิสิตหลักสูตรปริญญาโทเตรียมเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก

2.1 กำลังศึกษาในหลักสูตรที่มีการบริหารแบบต่อเนื่อง มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ นิสิตแรกเข้าศึกษาปริญญาโทที่เคยได้รับทุนประเภท 1

2.1 มีคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 45 ขึ้นไป

หรือ TOEFL ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป หรือ IELTS ตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไป

กำหนดการโดยประมาณ

ภาคต้น     รอบที่ 1  วันที่ 30 มี.ค.    รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.  รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย.

ภาคปลาย  รอบที่ 1  วันที่ 15 พ.ย.   รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ

จำนวนเงินจัดสรร

คุณสมบัติผู้มิสิทธิ์สมัคร
ป.เอก

ป.โท

1. อัตราค่าเล่าเรียนตามจำนวนที่จ่ายจริง
2. เงินเดือน
3. ค่าเดินทางไป-กลับ
4. ค่าที่พักเหมาจ่าย
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1. เป็นชาวต่างชาติที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทหรือหลักสูตรปริญญาเอก

2. เป็นผู้ที่คณะกรรมการบริหารคณะเสนอชื่อให้เป็นผู้ขอรับทุน

กำหนดการโดยประมาณ

ภาคต้น     รอบที่ 1  วันที่ 30 มี.ค.   รอบที่ 2 วันที่ 31 พ.ค.  รอบที่ 3 วันที่ 29 มิ.ย.

ภาคปลาย  รอบที่ 1  วันที่ 15 พ.ย.   รอบที่ 2 วันที่ 20 ธ.ค.

รายละเอียดเพิ่มเติม

Tuition and allowance scholarships

Please contact your adviser before starting the application process

 1. The 100th Anniversary Chulalongkorn University Fund For Doctoral Scholarship.

Financial support

Qualifications
Ph.D.

M.A.

1. Tuition fee

2. Monthly Allowance

3. Research expense

4. Advisor remunerations

1. Be a first-year student in the Ph.D. program

2. Have a CU-TEP score of at least 60 or its equivalents (TOEFL 500 ; IELTS 5.0)

3. Able to study and carry out research full-time

Tentative application deadlines

1st  Semester   Round 1 by March 30th Round 2 by May 31st Round 3 by June 29th

2nd Semester  Round 1 by November 15th Round 2 by December 20th

More details

 1. H.M. the King Bhumibhol Adulyadej’s 72nd Birthday Anniversary Scholarship
Financial support Qualifications
Ph.D. M.A.
1. Tuition fee

2. Monthly Allowance

3. Materials expense

1. Tuition fee

2. Monthly Allowance

 

1. Be a first-year student in the M.A. or Ph.D. program

 

2. Meet one of the following criteria

2.1 Transferred from the M.A. to the Ph.D. program with a GPAX of at least 3.50 out of 4.00

2.2 Be an applicant for The 100th Anniversary Chulalongkorn University Fund For Doctoral Scholarship and be approved by the Board of Graduate School to apply for H.M. the King Bhumibhol Adulyadej’s 72nd Birthday Anniversary Scholarship

 

3. Not receiving any teaching assistantship or tuition scholarship from Chulalongkorn University or other granting agencies

Tentative application deadlines

1st  Semester   Round 1 by March 30th Round 2 by May 31st Round 3 by June 29th

2nd Semester  Round 1 by November 15th Round 2 by December 20th

More details

 1. 3. R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th birthday Anniversary Scholarship

Financial support

Qualifications
Ph.D.

M.A.

1. Tuition fee

2. Monthly allowance

3. Supplies

 

1. Be a student enrolling in the M.A. or the Ph.D. program with one of the following conditions:

1.1 A student with educational disability or

1.2 A student whose financial needs might prevent their participation in the program.

2. Not receiving other financial support from Chulalongkorn University or other sources that covers tuition fee or monthly allowance

Tentative application deadlines

1st  Semester   Round 1 by March 30th Round 2 by May 31st Round 3 by June 29th

2nd Semester  Round 1 by November 15th Round 2 by December 20th

 More details

 1. 60/40 Support for Tuition Fee

Financial support

Qualifications
Ph.D.

M.A.

1. Tuition fee Meet one of the following criteria

1. Be a first-year student in the Ph.D. program

2. Be a student in the M.A. or Ph.D. program with a GPAX of at least 3.50 out of 4.00

Tentative application deadlines

Please contact the Department of Linguistics in July

More details

 1. Teaching Assistant Scholarship
Financial support Qualifications
Ph.D. M.A.
7000 THB/Month

 

5000 THB/Month

 

1. Be a first-year student in the M.A. or the Ph.D. program

2. Not receiving other financial support which is similar to this Scholarship from other sources

3. Able to perform the following tasks:

– Explain and review lessons

– Grade assignments (Undergraduate level classes)

– Assist in preparing course material for undergraduate level classes.

– Assist in other works related to teaching

Tentative application deadlines

Please contact the Department of Linguistics in July

More details

 1. Tuition fees Scholarship for Master to Doctoral

Financial support

Qualifications
Ph.D.

M.A.

1. Tuition fee

2. Monthly allowance

 

Category 1 : For an undergraduate student preparing to study in the Ph.D. program

1.1 Studying in the last year of Bachelor´s program with a GPAX of at least 3.00 out of 4.00

1.2 Have a CU-TEP score of at least 45 or its equivalents (TOEFL 450 ; IELTS 4.5)

 

Category 2 : For a student in the M.A. program preparing to study in the Ph.D. program

2.1 Currently studying in a M.A./Ph.D. program with a GPAX of at least 3.50 out of 4.00

2.2 Have a CU-TEP score of at least 45 or its equivalents (TOEFL 450 ; IELTS 4.5)

Tentative application deadlines

1st  Semester   Round 1 by March 30th Round 2 by May 31st Round 3 by June 29th

2nd Semester  Round 1 by November 15th Round 2 by December 20th

More details

 1. 7. Scholarship for International Graduate Students

Financial support

Qualifications
Ph.D.

M.A.

1. Tuition fee
2. Monthly Allowance
3. Accommodation
4. Transportation
Be an international student who has applied to study in the M.A. or the Ph.D. program
Tentative application deadlines

1st  Semester   Round 1 by March 30th Round 2 by May 31st Round 3 by June 29th

2nd Semester  Round 1 by November 15th Round 2 by December 20th

More details