Tag: NLP

บรรยายพิเศษ: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉท แบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ภายในปริจเฉทแบบอัตโนมัติด้วยการจำแนกคำเชื่อม” โดย ดร.อรรถพล ธำรงรัตนฤทธิ์ วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-14.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 401/5 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-4692  

Dlives Forum

https://www.facebook.com/DLivesForum/videos/1518964584823936/   ภาษาศาสตร์มีบทบาทในชีวิตดิจิทัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยในการจัดกลุ่มหรือแนะนำสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลความรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละคน ตลอดจนช่วยสกัดข้อมูลที่น่าสงสัย รวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ถ้าอยากรู้ว่าความรู้ด้านภาษาศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์กับศาสตร์ด้านอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตดิจิทัลดีขึ้นได้อย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ใน “การประชุมฟอรั่มนานาชาติว่าด้วยข้อมูล สารสนเทศ และความรู้เพื่อชีวิตดิจิทัล” ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2560 การประชุมในครั้งนี้เป็นการรวบรวมนักวิชาการและนักวิจัยจากทั่วโลกทางด้านสารสนเทศศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บรรณารักษศาสตร์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมแลกเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของชีวิตดิจิทัล โดยรวมเอาการประชุมใหญ่ระดับนานาชาติ… Read more »