หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนในบางรายวิชา

หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ (แขนงวิชาภาษาอังกฤษ) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเรียนในบางรายวิชา ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ในโครงการการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัคร
บุคคลทั่วไปที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาใดก็ได้

ขั้นตอนการสมัคร
1. ผู้สนใจส่ง CV (1 หน้า) และเรียงความภาษาอังกฤษแนะนำตัวและอธิบายเหตุผลที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตร ประมาณ 1,000 คำ ส่งมาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิดา ติรณสวัสดิ์ ผู้ประสานงานหลักสูตร tiranasawasdin@gmail.com ภายใน 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564
2. สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ

รายวิชาที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเรียนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
1. ความหมายและการแปล ทฤษฎีอรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ ทฤษฎีการแปล ปัญหาการแปลและแนวทางแก้ไข การประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการแปลและการวิจัยทางการแปล
2. แนวทางการศึกษาทฤษฎีวรรณกรรม ทฤษฎีวรรณกรรมที่สำคัญและการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรร

หมายเหตุ
– ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนสูงสุดได้ไม่เกิน 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) ต่อภาคการศึกษา
– ผู้สนใจสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเป็น Letter Grade หรือเป็น ผ่าน/ไม่ผ่าน (S/U) หรือเข้าร่วมฟัง (V)
– ผู้สนใจที่วางแผนจะสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรฯ สามารถโอนรายวิชาที่เรียนแล้วมาได้ ทั้งนี้ จะต้องลงทะเบียนเรียนเป็น Letter Grade ได้เกรดไม่ต่ำกว่า B และสามารถเก็บรายวิชาที่เรียนได้ 5 ปี
ค่าใช้จ่ายต่อภาคการศึกษา : 12,750 บาท