คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปการละครหรือเทียบเท่า
2.  มีพื้นความรู้ด้านศิลปการละครที่พอเพียงและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
3.  คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป หรือ คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะอักษรศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้า
ศึกษาได้

หลักฐานและเอกสารเพิ่มเติม (แนบพร้อมใบสมัคร)

1. หนังสือแสดงความจำนงเข้าศึกษา (Statement of Purpose) ในลักษณะเรียงความ ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ
เอ 4 โดยใช้คำถามนี้เป็นแนวทางในการเขียนเรียงความ และให้นำมาส่งในวันสอบข้อเขียน  
“จุดมุ่งหมายและความสนใจของท่านในการศึกษาหลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิตสาขาศิลปการละคร
สังเขปวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ในหัวข้อที่ท่านสนใจ
เมื่อจบการศึกษาแล้ว ท่านคิดว่าจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพของท่านอย่างไร”

 (รอบที่ 1)รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2556 – 30 ธันวาคม 2556

วิชาที่สอบ

วันและเวลาที่ทำการทดสอบ

สถานที่สอบ

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการละคร
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
(การอ่านและการเขียน)

26 พฤษภาคม  2557 (09.00-12.00 น.)
26 พฤษภาคม  2557 (13.00-15.00 น.)

อาคารบรมราชกุมารี
ห้อง 401

สอบสัมภาษณ์

29 พฤษภาคม 2557  (09.00-16.00 น.)

อาคารบรมราชกุมารี
ห้อง 705

(สำหรับผู้สมัครที่ส่งเอกสารภายในวันที่ 30  ธันวาคม  2556 )

 

(รอบที่ 3) รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  2557  -  10 พฤษภาคม 2557

วิชาที่สอบ

วันและเวลาที่ทำการทดสอบ

สถานที่สอบ

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะการละคร
- ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
(การอ่านและการเขียน)

26 พฤษภาคม  2557 (09.00-12.00 น.)
26 พฤษภาคม  2557 (13.00-15.00 น.)

อาคารบรมราชกุมารี
ห้อง 401

สอบสัมภาษณ์

29 พฤษภาคม 2557  (09.00-16.00 น.)

อาคารบรมราชกุมารี
ห้อง 705

(สำหรับผู้สมัครที่ส่งเอกสารภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 )

ผู้ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)   ดูรายละเอียดได้จากประกาศ 
เรื่อง  การทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ  และสมัครได้ที่ www.atc.chula.ac.th
(ส่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  (CU-TEP)   ที่ภาควิชาศิลปการละคร  ก่อนวันสัมภาษณ์  หากไม่มีคะแนน ภาษาอังกฤษไม่รับลงทะเบียนแรกเข้า)

เวลาทำการสอน                              วันธรรมดา  และวันเสาร์
จำนวนนิสิตที่คาดว่าจะรับ            20 คน
เปิดรับสมัคร                                   (รอบที่ 1)รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤศจิกายน 2556 – 30 ธันวาคม 2556
(รอบที่ 3) รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  2557  -  10 พฤษภาคม 2557

(สมัครด้วยตนเองที่ภาควิชาศิลปการละคร  คณะอักษรศาสตร์ ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ          รอบที่ 1 และรอบที่ 3 วันที่ 23 พฤษภาคม  2557  ณ ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ ชั้น 8 อาคารบรมราชกุมารี
                                                                                               หรือที่ http://www.arts.chula.ac.th/~acts

ประกาศผลการสอบคัดเลือก           รอบที่ 1 และรอบที่ 3 วันที่ 5  มิถุนายน 2557     ที่ http://www.arts.chula.ac.th/~acts  หรือ         
                                                         www.arts.chula.ac.th  หรือ www.grad.chula.ac.th
รายงานตัวเข้าศึกษา (ยืนยันสิทธิ์)  ตั้งแต่วันที่  5-10  มิถุนายน 2557
(ส่งใบตอบรับรายงานตัวทางโทรสารหมายเลข 0-2218-4803  ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.)

     หากผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร ติดต่อได้ที่ คุณศิริพร พรลักษณะเจริญ ระหว่างเวลา    09.00 – 15.00 น.  โทร.  0-2218-4802, 0-2218-4804 หรือทาง E-mail: chuladrama@gmail.com

รายละเอียดค่าใช้จ่าย


1.

ค่าใบสมัคร

1,000

บาท

2.

ค่าธรรมเนียม

                              -

บาท

3.

ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาละ

23,000

บาท

4.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาละ

38,000

บาท