Author Archive Aksorn Chula

ByAksorn Chula

Writing Enrichment

** ปิดรับสมัคร มีผู้สมัครเต็มตามจำนวนแล้ว **
คอร์ส Writing Enrichment
– ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร การมีพื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีและเป็นระบบจะช่วยให้การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การเขียนย่อหน้า เรียงความ รายงาน จดหมายธุรกิจ บทความ สัมฤทธิ์ผล  ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม Writing Enrichment โดยการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมพื้นฐานการเขียน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนย่อหน้า (paragraphs) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการเขียนที่ดีและการพัฒนาโครงสร้างการเขียนย่อหน้าเพื่อนำไปปรับใช้ตามความสนใจและความประสงค์ของผู้เรียน

ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2564 รวม 20 ชั่วโมง

ราคา 3,500 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click เพื่อลงทะเบียน
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

ByAksorn Chula

English through Movies

** ปิดรับสมัคร **
คอร์ส English through Movies
– ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไปในสังคมจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วยังมีส่วนช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกอีกด้วย
การจัดอบรมระยะสั้นโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังและพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เรียนสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่นำเสนอในสื่อนั้นๆ พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

ราคา 3,700 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 30 เมษายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

Click เพื่อลงทะเบียน
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

ByAksorn Chula

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing)

**ปิดรับสมัคร** การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing)
– ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและในแวดวงธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนเชิงธุรกิจซึ่งมีรูปแบบ โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะ

ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

ราคา 3,900 บาท
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  – 21 พฤษภาคม 2564

Click เพื่อลงทะเบียน
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

ByAksorn Chula

Writing Enrichment

โครงการอบรม Writing Enrichment (ออนไลน์)
จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสาร การมีพื้นฐานการเขียนภาษาอังกฤษที่ดีและเป็นระบบจะช่วยให้การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การเขียนย่อหน้า เรียงความ รายงาน จดหมายธุรกิจ บทความ สัมฤทธิ์ผล  ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม Writing Enrichment โดยการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมพื้นฐานการเขียน ไม่ว่าจะเป็น การเขียนย่อหน้า (paragraphs) ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการเขียนที่ดีและการพัฒนาโครงสร้างการเขียนย่อหน้าเพื่อนำไปปรับใช้ตามความสนใจและความประสงค์ของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษด้านการเขียนให้กับผู้เข้าอบรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามวัตถุประสงค์

3. หัวข้อการอบรม
Topic and concluding sentences, different types of paragraphs, transitions, supporting details, basic essay development และการปรับโครงสร้างย่อหน้าที่เรียนมาเพื่อใช้ให้ตรงตามจุดประสงค์ของผู้เรียนในระดับกลาง (intermediate) ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ทำงานแล้วตามแต่ละสาขาอาชีพ หรือผู้ที่สนใจพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ เนื้อหาในส่วนของการเขียนจดหมายธุรกิจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการอบรม โดยผู้สอนจะให้แนวทางในการนำพื้นฐานการเขียนย่อหน้าไปปรับใช้ในการเขียนจดหมาย มิใช่เป็นการสอนการเขียนจดหมายธุรกิจอย่างละเอียดโดยตรง

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20-25 คน จำนวน 1 กลุ่ม

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-11.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 14 สิงหาคม 2564 รวม 20 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184534-36

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
การเรียนเป็นรูปแบบ online

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป และมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง (intermediate)

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร คนละ 3,500 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมเรียนรู้โครงสร้างย่อหน้าประเภทต่างๆ และองค์ประกอบในการเขียนย่อหน้า
2. ผู้เข้าอบรมนำสิ่งที่เรียนไปปรับใช้ในการเขียนตามวัตถุประสงค์ของตนเอง

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                  ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.จิตติมา พฤฒิพฤกษ์              กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ               กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                   กรรมการและเลขานุการ

ByAksorn Chula

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (English Business Writing)

โครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (ออนไลน์)
(English Business Writing)
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศและในแวดวงธุรกิจ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการเขียนเชิงธุรกิจซึ่งมีรูปแบบ โครงสร้างและการใช้ภาษาอังกฤษที่มีลักษณะเฉพาะ ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรมการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก รายงาน และรายงานการประชุม
2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการตอบเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ

3. หัวข้อการอบรม
1. รูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก รายงาน และรายงานการประชุม
2. คำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
3. การเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการตอบเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการอบรมเป็นกลุ่ม 1 กลุ่ม จำนวนผู้เรียนไม่เกิน 25 คน

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 20.00 น.
ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184534-36

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
การเรียนเป็นรูปแบบ online

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีความรู้และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานได้อยู่แล้ว

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร คนละ 3,900 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบ สไตล์การเขียน โครงสร้างและการลำดับความคิดที่เหมาะสมสำหรับการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และสำนวนที่เหมาะสมสำหรับการเขียนเชิงธุรกิจ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น อีเมล บันทึก รายงาน และรายงานการประชุม
4. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนเอกสารที่ใช้ในธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ เช่น การสอบถาม การร้องเรียน การขอร้อง การแจ้งการโน้มน้าวชักชวน และการตอบเอกสารธุรกิจประเภทต่างๆ

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                   ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.จิตติมา พฤฒิพฤกษ์                กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                 กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                     กรรมการและเลขานุการ

ByAksorn Chula

English through Movies

โครงการอบรม English through Movies กลางปี 2564
จัดโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2564

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลทั่วไปในสังคมจึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศแล้วยังมีส่วนช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมตะวันตกอีกด้วย
การจัดอบรมระยะสั้นโดยใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังและพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เรียนสามารถเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่นำเสนอในสื่อนั้นๆ พร้อมกับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม English through Movies เพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพึงทางวิชาการแก่ชุมชน

2. วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร (ไวยากรณ์ คำศัพท์ การฟังและพูด) ให้กับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีทักษะอยู่ในระดับกลาง (intermediate)

3. หัวข้อการอบรม
ในการเรียนแต่ละครั้ง ผู้สอนจะกำหนดให้ผู้เรียนชมภาพยนตร์ก่อนเข้าเรียน โดยครอบคลุมกิจกรรมหรือหัวข้อดังนี้
• กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การสนทนา ที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่คัดสรรแต่ละอาทิตย์
• คำศัพท์หัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่คัดสรร (เช่น travel, work, home and family, shopping, education)
• ไวยากรณ์ ที่ปรากฏใช้ในภาพยนตร์ที่คัดสรร เช่น tenses, articles, adjectives, conjunctions
หมายเหตุ การชมภาพยนตร์เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง เนื้อหาที่เรียนจะไม่ครอบคลุม การวิเคราะห์หรือการศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์โดยตรง หากผู้เรียนไม่สามารถดูภาพยนตร์เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนยังติดตามเนื้อหาและหัวข้อการอบรมในบทเรียนได้ แต่อาจะไม่สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์นั้นๆ ในช่วง 10-15 นาทีแรกของการเรียน

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการอบรมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 25 คน จำนวน 1 กลุ่ม

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00-16.00 น.
ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน – 7 สิงหาคม 2564 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184534-36

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
การเรียนเป็นรูปแบบ online

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร คนละ 3,700 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านบทความภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
3. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในการอ่านภาษาอังกฤษ เช่น การระบุใจความสำคัญ การเดาศัพท์ในตัวบท

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.จิตติมา พฤฒิพฤกษ์            กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ             กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                  กรรมการและเลขานุการ

ByAksorn Chula

วิธีการสมัคร

สมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร กรุงเทพ สาขาสยามสแควร์
ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
เลขที่บัญชี 152-4-218367

สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
วิธีการ

  1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ ลงทะเบียนสมาชิกใหม่ (กรณีสมาชิกใหม่)
  2. ล๊อกอินเข้าระบบ 
  3. เลือกคอร์สเรียน (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
  4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
  5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์ (รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินและยืนยันการเสร็จสิ้น)
  6. เมื่อเสร็จสิ้นการสมัคร จะมี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์
ByAksorn Chula

**ปิดรับสมัคร** โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับบุคคลภายนอก รอบกลางปี 2564

** ปิดรับสมัคร ** คอร์สอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป รอบกลางปี 2564
ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลภายนอก เพื่อตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้ยังใช้รูปแบบการเรียนออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ของผู้สอนและผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคน
** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 เมษายน 2563

ByAksorn Chula

“เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)”

— ปิดรับสมัคร —  ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัลเช่นนี้ ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนหรือการทำงาน แต่ยังเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างให้เราได้มองและทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนนี้อีกด้วย การเรียนภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงการมีเครื่องมือสื่อสาร แต่เพิ่มศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกด้วย นิยายวิทยาศาสตร์ อาทิ Twilight Zone, The Outer Limits และ Black Mirror’s Nosedive มีเนื้อหาที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้น ทันสมัย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม เช่น ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น นิยายวิทยาศาสตร์จึงเป็นตัวบทที่ดีที่สามารถนำมาใช้ศึกษาภาษาอังกฤษทั้งด้านเนื้อหาและภาษาได้เป็นอย่างดี

จึงได้จัดโครงการอบรม “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)” แก่ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง (ผู้ที่ได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL ในระดับสูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า) โดยจะมีกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งเป็นกลุ่ม เป็นคู่ รายบุคคล เช่น การอ่านนิยาย/ เรื่องสั้น ดูละคร/   ซีรีส์ แล้วอภิปรายหรือทำกิจกรรมต่างๆ

อบรมในรูปแบบ (ออนไลน์) ทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.  ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 9 มิถุนายน 2564  รวม 30  ชั่วโมง 
ราคาท่านละ 3,000 บาท

 รายละเอียดเพิ่มเติม

Click เพื่อลงทะเบียน
***ผู้ใช้งานใหม่ โปรดลงทะเบียนสร้าง account ก่อน

 

ByAksorn Chula

เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)

โครงการอบรม “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)” กลางปี 2564 (ออนไลน์)
(Learning English through Science Fiction)
จัดโดย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 9 มิถุนายน 2564

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัลเช่นนี้ ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เพียงแต่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนหรือการทำงาน แต่ยังเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างให้เราได้มองและทำความเข้าใจโลกยุคใหม่ที่ไร้พรมแดนนี้อีกด้วย การเรียนภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้การเรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบันมิใช่เป็นเพียงการมีเครื่องมือสื่อสาร แต่เพิ่มศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกด้วย นิยายวิทยาศาสตร์ อาทิ Twilight Zone, The Outer Limits และ Black Mirror’s Nosedive มีเนื้อหาที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้น ทันสมัย เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม เช่น ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น นิยายวิทยาศาสตร์จึงเป็นตัวบทที่ดีที่สามารถนำมาใช้ศึกษาภาษาอังกฤษทั้งด้านเนื้อหาและภาษาได้เป็นอย่างดี ทางภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)” แก่ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง (ผู้ที่ได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL ในระดับสูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า) เพื่อเป็นการให้บริการแก่ชุมชนและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพึ่งพิงทางวิชาการแก่ชุมชน

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความคล่องแคล่วในการพูดและฟังภาษาอังกฤษ
2. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในตัวบทพูดและเขียน
3. เพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง
4. เพื่อพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการเขียน

3. หัวข้อการอบรม
1. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษผ่านบางส่วนของนิยายและเรื่องสั้นของนักเขียน เช่น Isaac Asimov, Ray Bradbury และ Octavia Butler
2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษผ่านละครทีวีที่มาจากนิยายวิทยาศาสตร์ เช่น Twilight Zone, The Outer Limits, และ Black Mirror’s Nosedive (‎S3 E1).

4. วิธีจัดการอบรม
จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 25 คน ในห้องเรียนจะมีกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งเป็นกลุ่ม เป็นคู่ รายบุคคล เช่น การอ่านนิยาย/ เรื่องสั้น ดูละคร/ ซีรีส์ แล้วอภิปรายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ ในการเข้าเรียน ผู้สอนขอให้ผู้เรียนทำการบ้านก่อนเข้าเรียนทุกครั้งโดยการดูภาพยนตร์หรืออ่านนิยายที่กำหนดก่อนเรียน โดยงานที่ได้รับแต่ละครั้งจะใช้เวลาเตรียมตัวด้วยตนเองประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้สอนไม่แนะนำผู้เรียนที่อาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนลงทะเบียนในวิชานี้ เนื่องจากการเรียนการสอนจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายถึงสิ่งที่ได้ดูหรืออ่านด้วยตนเองตามที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าเรียน

5. ระยะเวลาการอบรม
ทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น. ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 9 มิถุนายน 2564 รวม 30 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : AksornChula@Chula.ac.th

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่)
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
การเรียนเป็นแบบ online

9. คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง คือ เป็นผู้ที่ได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL สูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า และสนใจหรือชอบอ่านเรื่องแต่ง
มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนโดยการดูภาพยนตร์หรืออ่านนิยายที่ได้รับมอบหมายทุกครั้งก่อนเรียนซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยประมาณต่อครั้ง

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าเอกสาร คนละ 3,000 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
จะประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการจัดดำเนินการโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม
คณะอักษรศาสตร์จะออกวุฒิบัตรให้เป็นหลักฐานว่าได้ผ่านการอบรมเฉพาะผู้ที่รับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรม

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมจะมีทักษะและความมั่นใจในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                           ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ          กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                        กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                            กรรมการและเลขานุการ