ขอเชิญฟังการเสวนา “การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21”

ByAdministrator

ขอเชิญฟังการเสวนา “การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21”

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับหอพระไตรปิฎกนานาชาติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญฟังการเสวนา “การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21” ในงานเปิดตัวสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ชุด “การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี”

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

วิทยากร
– ผศ.ดร. ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว – พระไตรปิฎกในพุทธศาสนาสายต่างๆ

– พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) – การศึกษาพระไตรปิฎกกับการเผยแผ่ธรรมในโลกปัจจุบัน

– อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) – กิจกรรมของหอพระไตรปิฎกนานาชาติที่ส่งเสริมการศึกษาพระไตรปิฎก

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/CD3VxLjbpQYwsGcQ9

About the author

Administrator administrator

You must be logged in to post a comment.