โครงการอบรมโปรแกรมช่วยแปลเบื้องต้น (CAT Tools)

ByAksorn Chula

โครงการอบรมโปรแกรมช่วยแปลเบื้องต้น (CAT Tools)

โครงการอบรมโปรแกรมช่วยแปลเบื้องต้น (CAT Tools)
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ และ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
—————————————–

1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันอุตสาหกรรมงานแปลอาศัยความช่วยเหลือจากเครื่องมือหรือโปรแกรมช่วยแปล (Computer Assisted Translation tools : CAT tools) จำนวนมาก แนวทางการแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแปล (Machine-assisted human translation หรือ MAHT) เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจงานแปลและนักแปลอย่างยิ่งเนื่องจากสร้างข้อได้เปรียบเรื่องราคา เพิ่มความเร็วในการทำงาน และช่วยควบคุมคุณภาพงานแปลได้ดีกว่าการแปลโดยใช้มนุษย์เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีสถาบันสอนการใช้โปรแกรมช่วยแปลที่แพร่หลาย มีเพียงบริษัทแปลที่สอนวิธีการใช้โปรแกรมช่วยแปลให้กับนักแปลเป็นการภายในเท่านั้น นักแปลอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพทางภาษาที่ไม่สังกัดหน่วยงานใดๆ จึงต้องเรียนรู้แนวคิดและวิธีการใช้เครื่องมือช่วยแปลด้วยตนเอง โครงการอบรมโปรแกรมช่วยแปลเบื้องต้น (CAT Tools) นี้ มุ่งให้ความรู้ผู้เรียนเรื่องแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมช่วยแปล (CAT Tools) เช่น หน่วยความจำคำแปล (Translation Memory หรือ TM) คลังคำศัพท์ (Term Base หรือ TB) การจัดเรียงคำแปล (Alignment) ผ่านโปรแกรมช่วยแปลที่เป็นที่นิยมในอุตสาหกรรม 4 โปรแกรม คือ SDL Trados Studio 2019, SDL Multiterm, MemoQ 9.1 และ Memsource (Cloud-based) ผู้เรียนจะได้เพิ่มความรู้ในทางทฤษฎีและได้ลองใช้งานโปรแกรมทั้งสี่ในทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานเต็มรูปแบบ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแปลโดยใช้เครื่องช่วย เช่น TM, TB, Alignment ฯลฯ
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรมช่วยแปลทั้ง 4 โปรแกรมในระดับพื้นฐาน
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาและขยายขอบเขตแนวทางการทำงานของตนเอง

3. หัวข้อการอบรม
3.1 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปล
3.2 องค์ประกอบพื้นฐานในโปรแกรมช่วยแปล
3.3 ฟังก์ชันพื้นฐานในโปรแกรมช่วยแปล
3.4 โปรแกรม TRADOS 2019
3.5 โปรแกรม MULTITERM
3.6 โปรแกรม MemoQ 9.1
3.7 โปรแกรม Memsource

4. วิธีการจัดอบรม
4.1 การบรรยาย
4.2 ฝึกปฏิบัติ

5. ระยะเวลาในการอบรม
อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-12.00 น. จำนวนรวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง

6. สถานที่อบรม
ห้องเรียน และห้อง 709 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7. ผู้เข้าอบรม
บุคคลทั่วไป นักแปลอิสระ/อาชีพที่สนใจแนวทางการแปลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยแปล (Machine-assisted human translation หรือ MAHT) หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้เรื่องเทคโนโลยีการแปลและโปรแกรมช่วยแปล (CAT tools) ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สามารถใช้โปรแกรม MS Office หรือโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ โดยไม่มีอุปสรรค มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนตัวในการใช้เรียน อนึ่ง หลักสูตรนี้ไม่กำหนดคู่ภาษาที่ผู้เรียนใช้ในการแปลเนื่องจากเป็นการสอนการใช้โปรแกรมเป็นหลัก
ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ขั้นต่ำ (System Requirement)
• ระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8 หรือ Windows 10
• หากใช้ระบบปฏิบัติการ Mac ต้องติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เสมือนจริง (เช่น VMWare Fusion หรือ Parallels)
• หน่วยความจำภายใน (RAM) ขั้นต่ำ 4 GB (แนะนำว่าควรมี 8 GB)
• ความละเอียดหน้าจอ (screen resolution) 1024×768 พิกเซล
• มีโปรแกรม Microsoft Office ขั้นต่ำ 2013 ติดตั้งทั้งหมด

8. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าอบรมรวมเอกสารประกอบการอบรม คนละ 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คณะอักษรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าอบรมที่ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากไม่สามารถเปิดการอบรมได้

9. การประเมินผล
ประเมินผลโดยพิจารณาจากการฝึกปฏิบัติ และการทดสอบผลการเรียนรู้
คณะอักษรศาสตร์ จะออกหนังสือสำคัญให้เป็นหลักฐานแก่ผู้ที่ได้เข้ารับการอบรม แบ่งเป็น 2 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองการเข้าอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการ
2. ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรรับรองผลการอบรม คือ ผู้ที่มีเวลาในการเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งโครงการและสอบผ่านข้อสอบที่ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การผ่านไว้

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมช่วยแปล คือ SDL Trados Studio 2019, SDL Multiterm, MemoQ 9.1 และ Memsource (Cloud-based) ทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติขั้นพื้นฐาน

11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. รศ. ปรีมา มัลลิกะมาส                          ประธานโครงการ
2. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ           กรรมการ
3. รศ. ดร.แพร จิตติพลังศรี                      กรรมการ
4. ผศ. ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ                   กรรมการ

About the author

Aksorn Chula administrator