ฝึกสำเนียงด้วยเสียงเพลง

ByAksorn Chula

ฝึกสำเนียงด้วยเสียงเพลง

โครงการ “ฝึกสำเนียงด้วยเสียงเพลง”
จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการร่วมกับภาควิชาภาษาอังกฤษ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2562

1. หลักการและเหตุผล
เสียงเพลงนอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ฟังแล้ว บทเพลงภาษาอังกฤษยังสามารถนำมาใช้เป็นสื่อการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฟังและฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี แม้ว่าในเวลาร้องเพลงนั้นเจ้าของภาษาอาจมีการดัดแปลงสำเนียงของตนให้ต่างไปจากการพูดบ้างก็ตาม การวิเคราะห์หน่วยเสียง การออกเสียงคำ หรือการเชื่อมคำเข้าด้วยกันในบทเพลง รวมทั้งการฝึกการออกเสียงตามบทเพลง ล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษมิใช่น้อย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เล็งเห็นประโยชน์ของการใช้เพลงเป็นสื่อการสอนในการเรียนและฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของบุคคลทั่วไป จึงเปิดโครงการอบรมนี้ขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายระดับคณะและมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่บุคคลภายนอก
2.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางด้านการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักสัทศาสตร์
2.3 เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้บทเพลงเป็นสื่อการสอน

3. หัวข้อการอบรม
ฝึกทักษะการฟังและการออกเสียงภาษาอังกฤษผ่านบทเพลงต่างๆ โดยเน้นตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง คำ วลี และการเชื่อมคำเข้าด้วยกัน

4. วิธีจัดการอบรม
จัดอบรมเป็น 1 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 20 คน

5. ระยะเวลาในการอบรม
ทุกวันเสาร์ 9.00-12.00 น.
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 2562 รวม 24 ชั่วโมง

6. กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – 4 กันยายน 2562
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com
2. email : aksornchula@chula.ac.th
3. Facbook : https://www.facebook.com/ASCCHULA
4. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184886 ( เฉพาะเวลาทำการเท่านั้น )

7. วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.AksornChula.com
1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ
2. ล๊อกอินเข้าระบบ
3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน)
4. ชำระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับชำระเต็มจำนวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ทำรายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ทำการโอนเข้า ยอดเงินที่ทำการโอนเข้า วันเวลาที่ทำรายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร)
5. ส่งแนบหลักฐานการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์
6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์

8. สถานที่อบรม
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาปีที่ 3

10. ค่าธรรมเนียมการอบรม
ค่าธรรมเนียมและค่าเอกสาร คนละ 4,500 บาท
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชำระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้

11. การประเมินผล
ผู้เข้ารับการอบรมเกินกว่าร้อยละ 80 จะได้รับหนังสือสำคัญจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ผ่านการอบรมจะพัฒนาทักษะการฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะในเพลงต่างๆที่ได้ฝึกร้องร่วมกัน
2. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับความเพลิดเพลินจากการเรียนโดยใช้เพลงเป็นสื่อการสอน และสามารถนำหลักการที่เรียนในชั้นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยตนเองต่อไป

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการดำเนินการอบรมดังนี้
1. หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ                              ประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ วิจิตรโสภณ             กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                           กรรมการ
4. นางภัคภร พตด้วง                                               กรรมการและเลขานุการ

About the author

Aksorn Chula administrator